Reforma Kodeksu Spółek Handlowych: nadzór właścicielski i prawo holdingowe w Spółkach Skarbu Państwa

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: ESG | KSH | SSP | nadzór właścicielski

Data: 04-05.11.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 16.10-05.11.2021

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Tworzenie i funkcjonowanie holdingów kwalifikowanych na podstawie projektu nowelizacji KSH

 • Sposoby przystąpienia spółki do grupy spółek oraz wytyczne dot. wyjścia z grupy
 • Zasady kierowania się interesem grupy
 • Regulacje w zakresie grup spółek – prawo dostępu do informacji, prawo do sprawowania nadzoru, prawo do wykupu udziałów lub akcji 
 • Główne konsekwencje utworzenia grupy spółek

Anna Wojciechowska
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Igor Socha
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

11:00

Przerwa

11:15

Zasady odpowiedzialności poszczególnych spółek w grupie

 • Relacje pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi zgodnie z projektem nowelizacji KSH 
 • Odpowiedzialność cywilna spółki dominującej w projekcie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych
 • Wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń – aspekty formalne
 • Odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wykonania polecenia
 • Odmowa wykonania polecenia przez spółkę zależną – w jakich przypadkach?

Krzysztof Libiszewski
Wardyński i Wspólnicy

dr Kinga Ziemnicka
Wardyński i Wspólnicy

12:45

Przerwa

13:30

Wzmocnienie nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych

 • Prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów oraz sprawozdań
 • Nowa instytucja: zewnętrzny doradca rady nadzorczej
 • Wprowadzenie wymogu uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości
 • Funkcjonowanie zasady biznesowej oceny sytuacji (Business Judgement Rule)
 • Wdrażanie zmian - współpraca między członkami zarządu, radą nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu 

dr Jakub Pitera
TaylorWessing

15:30

Zakończenie I dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Odpowiedzialność i nowe kompetencje członków organów spółek grupy

 • Wzmocnienie pozycji rady nadzorczej – dodatkowe kompetencje
 • Rozszerzenie uprawnień kontrolnych rad nadzorczych spółek
 • Nowe obowiązki członków zarządu - sankcje karne w przypadku braku wypełnienia obowiązku przekazania wymaganych dokumentów radzie nadzorczej
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

Aneta Serowik
Kochański & Partners

11:00

Przerwa

11:15

ESG w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 • Wdrażanie standardów zarządzania ryzykami (środowiskowymi, społecznymi, w obszarze ładu korporacyjnego) 
 • Rozliczanie działalności i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Zasady raportowania kwestii zarządzania ryzykiem i zbierania danych w obszarach ESG

Paweł Bronisław Ludwiczak
Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak

12:45

Przerwa

13:30

Strategie minimalizacji ryzyka w działalności spółki

 • Sprawowanie kontroli przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz zasady współpracy z CBA w przypadku kontroli skuteczności procedur antykorupcyjnych 
 • Sygnaliści - zgłoszenie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa. Zasady oraz środki ochrony sygnalistów 

dr Piotr Karlik
FILIPIAK BABICZ LEGAL

15:00

Zakończenie II dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Sejm pracuje obecnie nad projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który został przygotowany przez MAP. Nowelizacja KSH dotyczy prawa holdingowego oraz reguluje relacje pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi z grup spółek. Najważniejsze zmiany, jakie mają dotknąć spółki handlowe, to np. wprowadzenie instytucji wiążącego polecenia, odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółek zależnych za skutki wydania wiążącego polecenia, wprowadzenie obowiązku lojalności dla członków zarządu i rady nadzorczej, wdrożenie zasady biznesowej oceny sytuacji czy rozszerzenie uprawnień kontrolnych dla rad nadzorczych spółek. Jest to największa od 20 lat zmiana regulacji dla spółek, dlatego wraz z ekspertami przygotowaliśmy dla Państwa dwudniowe, kompleksowe warsztaty.


Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli Spółek Skarbu Państwa, a w szczególności:

 • Dział prawny
 • Nadzór Właścicielski
 • Przedstawicieli ds. Obsługi Korporacyjnej Spółki
 • Członków Zarządu
 • Członków Rady Nadzorczej

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Reforma Kodeksu Spółek Handlowych: nadzór właścicielski i prawo holdingowe w Spółkach Skarbu Państwa „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 15.10.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 15.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 4.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Reforma Kodeksu Spółek Handlowych: nadzór właścicielski i prawo holdingowe w Spółkach Skarbu Państwa (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Dr Jakub Pitera

Dr Jakub Pitera

Partner, Radca prawny, TaylorWessing

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska, Partner, Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Igor Socha

Igor Socha

Prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Krzysztof Libiszewski

Krzysztof Libiszewski

Radca prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 dr Kinga Ziemnicka

dr Kinga Ziemnicka

Radca prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Aneta Serowik

Aneta Serowik

Adwokat, Counsel, Kochański & Partners

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat

Paweł Bronisław Ludwiczak

Paweł Bronisław Ludwiczak

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij