Rozliczanie energii elektrycznej i umowy na jej zakup w nowym otoczeniu legislacyjnym

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo

Tagi: energetyka | rozliczenia | prosument | CSIRE | PPA | Energia Elektryczna

Data: 25-26.05.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 12.05-26.05.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Ceny maksymalne na rynku energii elektrycznej 

 • Identyfikacja odbiorców i podmiotów uprawnionych
 • Wymogi w zakresie przyznawania i wypłacania rekompensat
 • Odpis na fundusz - wyliczenia i sprawozdawczość

Paweł Łączkowski,
Deloitte Legal

10:30

Przerwa

10:45

Trzeci etap wdrażania systemu rozliczeń prosumentów - nowe zasady godzinowego net-billingu

 • Przejście z net-billingu w oparciu o ceny miesięczne na net-billing godzinowy
 • Wykorzystywanie środków z depozytu prosumenckiego
 • Prosument wirtualny i prosument zbiorowy po 1 lipca 2024 r.

Przemysław Kałek
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Olga Ostrowska
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

12:00

Przerwa

12:45

Prosument net-billingowy – opłacalność rozwiązań 

Kamil Skonieczny
Niezależny Ekspert

13:45

Zasady rozliczeń za energię elektryczną w świetle nowych regulacji

 • Kalkulowania opłat za energię pobieraną i oddawaną do sieci przez magazyny energii
 • Rozliczenia spółdzielni energetycznych – obecnie oraz w perspektywie nowelizacji ustawy o OZE

Piotr Szwarc
Kancelaria SMM Legal

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Potencjalne korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia CSIRE 

 • CSIRE/OIRE w pigułce – czyli co zmieni się po uruchomieniu CSIRE
 • Zakres przetwarzanych danych pomiarowych w CSIRE i ich dostępność
 • Dane pomiarowe o zużyciu energii - online?
 • Zarządzanie popytem – czyli DSR dla wszystkich?
 • Wykorzystanie informacji rynku energii CSIRE przy tworzeniu ofert sprzedaży energii elektrycznej

Bartosz Kwiatkowski
EON Polska IT Support

10:30

Przerwa

10:45

Modele zakupu energii elektrycznej 

 • FIX, Transze, SPOT, Modele mieszane, CPPa, Wirtualna elektrownie, Wirtualny magazyn
 • Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?

Krzysztof Szczęśniak
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

12:00

Przerwa

12:45

Wirtualne umowy PPA – case study

 • Charakterystyka umów
 • Praktyczne wymagania przy zawieraniu umów
 • Kluczowe klauzule oraz ryzyka

Michał Drozdowicz
JDP

14:00

Waloryzacja umów na sprzedaż energii elektrycznej 

 • Podstawy prawne waloryzacji umów
 • Mechanizm waloryzacji kosztów energii
 • Pozasądowe porozumienie i odmowa waloryzacji
15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rynek energii stale się rozwija, poza unijnymi regulacjami kształtują go nowe krajowe akty prawne, czynniki gospodarcze, a także coraz większa digitalizacja. Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach, dzięki którym zyskają Państwo wiedzę na temat ostatnich zmian legislacyjnych, ich wpływu na rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej, a także nadchodzących nowości na rynku energii i ich potencjału biznesowego.

Główne zagadnienia:

 • Ceny maksymalne na rynku energii elektrycznej
 • Trzeci etap wdrażania systemu rozliczeń prosumentów
 • Prosument net-billingowy – opłacalność rozwiązań
 • Zasady rozliczeń za energię elektryczną w świetle nowych regulacji
 • Potencjalne korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia CSIRE
 • Modele zakupu energii elektrycznej
 • Wirtualne umowy PPA – case study
 • Waloryzacja umów na sprzedaż energii elektrycznej

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek dystrybucyjnych oraz obrotu z sektora energetycznego. W szczególności pracowników działów:

 • Prawny
 • Rozliczeń
 • Taryf
 • Umów
 • Obsługi klienta
 • Obsługi odbiorców
 • Dystrybucji
 • Obrotu energią
 • Handlowych Energetycznych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Workshops Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozliczanie energii elektrycznej i umowy na jej zakup w nowym otoczeniu legislacyjnym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 17.04.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 11.05.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 11.05.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.05.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozliczanie energii elektrycznej i umowy na jej zakup w nowym otoczeniu legislacyjnym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria SMM Legal

Krzysztof Szczęśniak

Krzysztof Szczęśniak

Prawnik, Kancelaria CWW

Michał Drozdowicz

Michał Drozdowicz

Radca prawny, Head of Energy and Renewables w JDP

Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Radca prawny, Partner, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Olga Ostrowska

Olga Ostrowska

Prawniczka, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Kamil Skonieczny

Kamil Skonieczny

Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE, ECDF DOTACJE

Paweł Łączkowski

Paweł Łączkowski

Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Kwiatkowski Bartosz

Kwiatkowski Bartosz

Starszy analityk systemowy w EON Polska IT Support, architekt biznesowy CSIRE

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij