Rozwój OZE w świetle zmian prawnych i wyzwań technologicznych

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Prawo, Paliwa i gaz, Ciepłownictwo

Tagi: OZE | prawo budowlane | prosument | Magazyny Energii | PV | fotowoltaika | energia odnawialna | RED II | elektromobilność

Data: 19-20.06.2023r.

Cena:
2995 zł/os. > 03.06-21.06.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Nowelizacja ustawy o OZE (UC99) - nowe wyzwania dla przedsiębiorstw

 • Transpozycja Dyrektywy RED II:  rozwijanie społeczności energetycznych - funkcjonowanie klastrów energii
 • Nowa koncepcja wymiany energii odnawialnej wytwarzanej przez prosumentów - partnerski handel energią (peer-to-peer)
 • Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii po zmianach
 • Modyfikacja definicji hybrydowej instalacji OZE - możliwości łączenia źródeł wytwórczych

Piotr Szwarc
Kancelaria SMM Legal

10:30

Biogaz i biometan - planowanie inwestycji, wybór technologii produkcji, kwestie prawne

 • Jak zaplanować inwestycje biogazową i biometanową - case study
 • Produkcja i wykorzystanie biometanu - wyzwania technologiczne i bariery techniczne
 • Kogo dotyczy i co zmieni Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD485)
 • Planowanie biogazowni rolniczych w kontekście projekt zmiany ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 3097)

Paweł Karwat
Bio Industry

Monika Ostrowska
Bio Industry

11:50

Przerwa

12:00

Wymogi formalnoprawne podczas realizacji inwestycji OZE

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Nowe obowiązki dla inwestorów od 2023 r.
 • Reforma planowania przestrzennego -  nowa forma planu miejscowego (ZPI), umowa urbanistyczna pomiędzy inwestorem a gminą
 • Nowelizacja ustawy odległościowej - kluczowe zmiany w inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe 
 • Procedury administracyjne zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE - wymogi nałożone przez dyrektywę RED II

Anita Palukiewicz
SSW Pragmatic Solutions

Joanna Perzyna
SSW Pragmatic Solutions

13:15

Przerwa

14:00

Problematyka przyłączania instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej

 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
 • Zawarcie umowy o przyłączenie
 • Odmowa przyłączenia do sieci - procedura odwoławcza
 • Najczęstsze powody odmów - analiza 

Paweł Makaruk
Respect Energy

Jakub Karasiewicz
Respect Energy

15:15

Zakończenie dnia I

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:30

Rejestracja uczestników

9:45

Nowoczesne technologie i rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii

 • Technologie na rzecz energii: maksymalizacja efektywności instalacji (wodnych, słonecznych, wiatrowych), wykrywanie awarii, analityka i prognozy
 • Wykorzystanie technologii Blockchain, AI, ML, IoT i wirtualnych elektrowni jako sposobu na obniżenie kosztów energii w przedsiębiorstwie 
 • Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach wspierających OZE 

Maciej Konieczka
Numlabs

11:00

Przerwa

11:15

Trendy i możliwości technologiczne w magazynowaniu energii

 • Nowe technologie magazynowania energii
 • AI w magazynie energii
 • Ogniwa akumulatorowe i ich recykling

Damian Różycki,
Columbus Obrót Sp. z o.o.

12:30

Przerwa

13:15

Paliwa alternatywne w świetle ustalen Dyrektywy RED II

 • Paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego wg nowej Dyektywy RED II
 • Zielony wodór – uwarunkowania dostaw energii OZE wg aktu dedykowanego do RED II z 13 lutego 2023
 • Paliwa alternatywne: energia elektryczna vs wodór vs amoniak

Marek Foltynowicz,
Klaster Technologii Wodorowych

14:15

Warunki i kryteria naborów dotacyjnych

 • Beneficjenci programów, czyli  kto  może się ubiegać o wsparcie
 • Omówienie dostępnych programów i kryteria dotacyjne
 • Czym kierować się przy wyborze dotacji?
 • Prawidłowe składanie wniosków

Wojciech Gębura,
Xedox Polska sp. z o.o.

15:00

Zakończenie dnia II

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, podczas których zostaną omówione obowiązujące i nadchodzące regulacje prawne dotyczące realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii, w tym m.in: nowelizacja prawa budowlanego, reforma planowania przestrzennego oraz nowelizacja ustawy o OZE (UC99). Eksperci przedstawią najnowsze trendy technologiczne w branży i innowacje w magazynowaniu energii. Prelegenci omówią aktualną problematykę inwestycyjną oraz przyłączeniową. Przeanalizują wyzwania i ryzyka dla przedsięwzięć inwestycyjnych OZE, trendy i kwestie prawne w zakresie elektromobilności oraz dostępne programy dotacyjne dla przedsiębiorstw.

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja ustawy o OZE (UC99) - nowe wyzwania dla przedsiębiorstw
 • Biogaz i biometan - planowanie inwestycji, wybór technologii produkcji, kwestie prawne
 • Problematyka przyłączania instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej
 • Trendy i możliwości technologiczne w magazynowaniu energii
 • Nowoczesne technologie i rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branż: energetycznej, ciepłowniczej, gazowniczej, przemysłowej, OZE, paliwowej, a w szczególności działy:

 • Prawny
 • OZE
 • Rozwoju
 • Infrastruktury
 • Operacyjny
 • Strategii
 • Inwestycji
 • Techniczny

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Żywicka

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 739 000 198
e-mail: z.zywicka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozwój OZE w świetle zmian prawnych i wyzwań technologicznych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 15.05.2023 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 2.06.2023 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 2.06.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.06.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój OZE w świetle zmian prawnych i wyzwań technologicznych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

Senior Origination Manager w Zespole Origination w Respect Energy

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria SMM Legal

Damian Różycki

Damian Różycki

Prezes Zarządu, Columbus Obrót

Wojciech Gębura

Wojciech Gębura

Konsultant ds. eko dotacji, CEO Xedox Polska sp. z o.o.

Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

Joanna Perzyna

Joanna Perzyna

Senior Associate SSW Pragmatic Solutions

Paweł Karwat

Paweł Karwat

Właściciel firmy Bio Industry, doradca techniczny i środowiskowy dla branży biogazu i biometanu

Monika Ostrowska

Monika Ostrowska

Manager ds.ochrony środowiska Bio Industry

Marek Foltynowicz

Marek Foltynowicz

Ekspert ds. wodoru, Klaster Technologii Wodorowych

Maciej Konieczka

Maciej Konieczka

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij