Rynek bilansujący – aspekty handlowe i techniczne

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 18-19.09.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Monika
Bogdał

Relacje w umowach kupna-sprzedaży na rynku bilansującym i ich wpływ na kształtowanie się obowiązków zaangażowanych stron

 • Zgłaszanie umów zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku bilansującym
 • Fizyczna realizacja umów sprzedaży energii – wątpliwości, problemy, rozwiązania
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Łukasz
Petelski

Wpływ ostatnich regulacji na wyznaczanie cen na rynku bilansującym

 • Wpływ działań prosumentów i ilości przyłączeń do sieci na funkcjonowanie spółki
 • Obowiązek zakupu energii z OZE – praktyczne problemy w bilansowaniu handlowym
 • Kodeksy sieciowe a kształtowanie cen na rynku bilansującym
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Prof.
dr
hab.
Tomasz
Popławski

Prognozowanie cen na rynku bilansującym – przykłady wybranych metod

 • Kalkulacja zapotrzebowania na energię
 • Prognozowanie krótkoterminowe cen energii
 • Metody prognozowania cen energii na rynku bilansującym
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Andrzej
Rakoczy

PANEL DYSKUSYJNY: Działania OSP i ich wpływ na mechanizmy oraz uczestników rynku bilansującego

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Andrzej
Rakoczy

Zasady wyznaczania cen rozliczeniowych energii elektrycznej na rynku bilansującym

 • Rynek Bilansujący jako element rynku energii
 • Bilansowanie handlowe - cena rynkowa
 • Bilansowanie techniczne – ceny za wytwarzanie wymuszone
 • Potencjalny wpływ źródeł odnawialnych na ceny rynku bilansującego
 • Potencjalny wpływ awarii bloków elektroenergetycznych na ustalenia cen
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Damian
Wojnowski

Problematyka rozliczeń na linii dystrybucja-obrót

 • Przepływ informacji i odpowiedzialność stron w zakresie rozliczeń
 • Rozliczenia z tytułu świadczenia usług bilansujących – praktyczne problemy
 • Zasady rozliczeń z tytułu odchyleń od pozycji kontraktowej
 • Problematyka rozliczeń korygujących
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Umowy kupna-sprzedaży
 • Ostatnie regulacje prawne a wyznaczanie cen energii
 • Prognozowanie cen - metody
 • PANEL DYSKUSYJNY
 • Wyznaczanie cen rozliczeniowych
 • Rozliczenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Rynek bilansujący jest rynkiem technicznym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania rynku energii w Polsce. W dobie zwiększającego się znaczenia odnawialnych źródeł energii, wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ostatnich zmian prawnych funkcjonowanie na rynku jest bardzo trudne.
Zapraszamy Państwa na warsztat na krórym poruszone zostaną aspekty techniczne i handlowe funkcjonowania spółek na rynku bilansującym. Praktycy przedstawią kwestie regulacyjne i techniczne wyznaczania cen minimalnych i maksymalnych energii elektrycznej. W ramach panelu dyskusyjnego zostaną omówione działania Operatora Sieci Przesyłowych i ich wpływ na mechanizmy oraz uczestników rynku. Eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące umów kupna-sprzedaży energii na rynku bilansującym oraz rozliczeń. Serdecznie zapraszamy!

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora energetycznego, w szczególności do Specjalistów, Kierowników i Dyrektorów z działów:

 • Obrotu energią
 • Obsługi Rynku
 • Bilansowania
 • Operatora Rynku
 • Energetycznego
 • Technicznego
 • Sprzedaży
 • Eksploatacji

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek bilansujący – aspekty handlowe i techniczne „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.07.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek bilansujący – aspekty handlowe i techniczne (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Monika Bogdał

Radca prawny, Ekspert rynku energetycznego, Counsel w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy

avatar

Damian Wojnowski

LL.M., Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

avatar

Łukasz Petelski

Radca prawny w zespole Energy & Utilities, Bird & Bird

avatar

Prof. dr hab. Tomasz Popławski

Prorektor ds. Nauczania, Politechnika Częstochowska

avatar

Andrzej Rakoczy

Specjalista Wiodący, Zespół Operatora Rynku, Tauron Polska Energia

Partnerzy

sare-logo capital24tv_logo logo-cire