Ryzyko outsourcingu bankowego w obszarze zmian regulacyjnych i wyzwań biznesowych

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 25-26.02.2019 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30
av

Aleksandra
Bańkowska

av

Piotr
Krasiński

Weryfikacja wykonywania czynności zleconych przez bank - kontrola działalności dostawcy, minimalizacja ryzyka związanego z powierzeniem

 • Sposoby oceny i minimalizacji ryzyka wynikającego z powierzenia przez bank wykonywania czynności przez podmioty zewnętrzne (przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania)
 • Środki kontroli i nadzoru nad realizacją umowy outsourcingowej
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Mariusz
Madej

Bank w chmurze - praktyczne aspekty wdrożenia cloud computingu

12:00
av

Dr
hab.
Jan
Byrski

Zakończenie współpracy z usługodawcą - następstwa, aspekty prawne i praktyczne, kwestie odpowiedzialności

 • Wypowiedzenie umowy - jak się przygotować i jak przeprowadzić proces?
 • Skutki biznesowe i prawne rozwiązania współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 • Uregulowanie spraw przedmiotu i narzędzi używanych do realizacji usługi outsourcingu
13:30

Przerwa na lunch

14:30
av

Wojciech
Jarosiński

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów outsorcingowych i kontraktów chmurowych, zasady odpowiedzialności i postępowanie sądowe

 • Jak dochodzić roszczeń z powodu braku ciągłości w dostarczanych usługach?
 • Strategia procesowa
15:30
av

Łukasz
Łyczko

Najnowsze wytyczne organów nadzoru w zakresie outsourcingu i cloud computingu

 • Najnowsze wytyczne EBA w zakresie outsourcingu
 • Cloud computing w świetle rekomendacji EBA
 • Polskie rekomendacje dotyczące cloud computing i outsourcing
Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
16:30

Zakończenie I dnia konferencji

9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Łukasz
Węgrzyn

Formalne aspekty relacji z dostawcą usługi - jak konstruować umowy outsorcingowe i kontrakty chmurowe?

 • Jakie elementy powinna zawierać umowa i na co zwracać uwagę podczas zawierania umów?
 • Jak zabezpieczyć prawnie swoje interesy w umowie z usługodawcą, który jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości dostarczanych usług?
 • Specyfika kontraktów chmurowych i umów on-premises - jak negocjować warunki podczas zawierania kontraktów chmurowych?
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Łukasz
Węgrzyn

Relacja bank - KNF w zakresie zlecania usług podmiotom zewnętrznym

 • Obowiązki informacyjne wobec KNF
 • Wpływ komunikatu KNF dotyczącego przetwarzania danych w chmurze (komunikat z 23.10.2017r.) na relacje banku z regulatorem
 • W jaki sposób KNF będzie nadzorowało bank w kontekście szacowania ryzyka powierzenia?
 • Wpływ aktualnego stanowiska KNF na rekomendację
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Małgorzata
Kurowska

Obowiązki banku w zakresie cihrony danych w systemach rozproszonych

 • Przetwarzanie danych a mnogość podwykonawców vs RODO
 • Charakter danych osobowych i nieosobowych podlegających przetwarzaniu
15:15

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Środki kontroli i nadzoru nad realizacją umowy outsourcingowej
 • Kontrakty chmurowe – konstruowanie i negocjacja
 • Obowiązki sektora bankowego względem KNF
 • Wpływ wytycznych EBA na polskie ramy prawne
 • Analiza sporów z powodu umów outsourcingowych oraz kontraktów chmurowych i strategie procesowe

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Efektywne funkcjonowanie sektora finansowego jest ściśle uzależnione od stopnia zaawansowania struktur IT. Rosnące oczekiwania klientów oraz pojawiające się innowacje usługowe i procesowe, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania ze strony sektora bankowego korzystaniem z rozwiązań outsourcingu oraz chmury obliczeniowej. Jednakże wraz ze wzrostem popularności tych rozwiązań pojawiają się również obawy i wątpliwości. Dzięki udziałowi w warsztacie dowiecie się Państwo m.in. w jaki sposób konstruować i negocjować umowy outsourcingowe oraz kontrakty chmurowe, jaki wpływ mają najnowsze wytyczne EBA oraz KNF na korzystanie z usług outsourcingu. Eksperci omówią również metodykę oceny ryzyka współpracy oraz wyjaśnią w jaki sposób możemy prawnie zabezpieczyć swoje interesy w umowie z usługodawcą.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do banków, a w szczególności do pracowników działu:

 • Outsourcingu
 • Operacyjnego
 • Zarządzania ryzykiem
 • Zarządzania ciągłością działania
 • IT
 • Compliance
 • Logistyki

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ryzyko outsourcingu bankowego w obszarze zmian regulacyjnych i wyzwań biznesowych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 09.01.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.01.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.01.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.02.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ryzyko outsourcingu bankowego w obszarze zmian regulacyjnych i wyzwań biznesowych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Aleksandra Bańkowska

Counsel, Kancelaria PwC Legal

avatar

Łukasz Łyczko

Radca prawny, PwC Legal

avatar

Dr hab. Jan Byrski

Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Wojciech Jarosiński

Partner, Adwokat, Szef Działu Rozwiązywania Sporów, Kancelaria Maruta Wachta

avatar

Piotr Krasiński

PwC Risk Assurance

avatar

Małgorzata Kurowska

Kancelaria Maruta Wachta

avatar

Mariusz Madej

Dyrektor ds. rozwoju usług , Atende

Partnerzy