Specyfika cen transferowych w Shared Service Center

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 27.09.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Radosław
Piekarz

av

Tomasz
Kosieradzki

Obowiązek dokumentacyjny od 2017 r. dla CUW

Ten segment wykładu jest poświęcony nowym obowiązkom dokumentacyjnym, które zostaną oddelegowane do CUW, jako podmiotu usługowego dla spółek z grupy lub też obowiązkom dotyczącym usług świadczonych wewnątrz grupy przez CUW. W tej części szkolenia zostaną omówione w szczególności poniższe tematy:

 • Wymagania prawne – zawartość nowej dokumentacji cen tranferowych
 • Progi dokumentacyjne i limity podmiotowe
 • Pojęcie „transakcji istotnych” i limity transakcyjne
 • Terminy sporządzania dokumentacji
 • Nowe obowiązki dokumentacyjne
  • Local file
  • Master file
  • Country-by-country reporting
  • CIT-TP
 • Analiza funkcjonalna jako kluczowy punkt dokumentacji cen transferowych
 • Kluczowe funkcje CUW w procesie sporządzania dokumentacji cen transferowych:
  • Rola CUW w procesie dokumentacyjnym
  • Dowody rynkowości usług świadczonych przez CUW
  • Proces sporządzania dokumentacji
  • Technika sporządzania dokumentacji (forma, zakres)
11:00

Przerwa kawowa

11:15
av

Radosław
Piekarz

av

Tomasz
Kosieradzki

Transakcje o niskiej wartości dodanej (transakcje świadczone przez CUW na rzecz podmiotów z grupy)

Ten segment wykładu dotyczy rozliczania i dokumentowania usług o niskiej wartości dodanej. Są to m.in. usługi, które świadczą CUW na rzecz podmiotów z grupy (np. payroll, HR, księgowość). W tej części szkolenia zostaną omówione w szczególności poniższe tematy:

 • Pojęcie usług o niskiej wartości dodanej (większość usług CUW to usługi o niskiej wartości dodanej)
 • Opis transakcji dla usług o niskiej wartości dodanej
 • Klucze alokacji (dla usług: księgowych, payroll, HR, magazynowania, IT itd.)
 • Marżowość (przedziały, jak określać, w jaki sposób badać)
 • Dowody wykonania usług oraz tzw. Benefit test (test korzyści)
12:45

Przerwa na lunch

13:30
av

Radosław
Piekarz

av

Tomasz
Kosieradzki

Porozumienia o repartycji kosztów (umowy o wspólne usługi: CCA)

W ramach grup często zawierane są porozumienia o repartycji kosztów. Są to umowy, w których spółki z grupy dzielą pomiędzy sobą koszty danej aktywności (np. koszty badań i rozwoju). Wiedza o CCA jest kluczowa z perspektywy CUW, jako podmiotu rozliczającego lub dokumentującego tego typu usługi. W tej części szkolenia zostaną omówione – z prezentacją etapów kalkulacji – w szczególności poniższe tematy:

 • Oszacowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadą ceny rynkowej (case studies)
  • Wynagrodzenie z tytułu transakcji oparte o kalkulację kosztów/obliczanie wartości
  • Dwuetapowy proces określenia rynkowej ceny transakcji (ujęcie do uzgodnień dotyczących kosztów dodatkowych wartości
  • Wynagrodzenie z tytułu transakcji oparte o kalkulację kosztów/obliczanie wartości w przypadku usług o niskiej wartości
  • Wynagrodzenie z tytułu transakcji oparte o kalkulację kosztów/obliczanie wartości w przypadku usług innych niż usługi o niskiej wartości dodanej
15:00

Przerwa kawowa

15:15
av

Radosław
Piekarz

av

Tomasz
Kosieradzki

Analiza porównawcza i jej korekta

Analiza porównawcza jest obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. W niniejszej sekcji zostaną omówione kluczowe etapy analizy porównawczej oraz techniki jej sporządzenia. W szczególności zostaną poruszone następujące kwestie:

 • Zasady metodyczne sporządzania analizy porównawczej
 • Źródła danych w przypadku analiz porównawczych (bazy danych, dane statystyczne, publikacje fachowe)
 • Narzędzia ułatwiające sporządzanie analizy porównawczej (rozwiązania IT, przykłady analizy w excelu)
 • Przykłady analizy
  • Analiza opisowa (tzw. opis zgodności)
  • Analiza benchmarkowa
  • Korekty do analizy porównawczej
16:30

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Kluczowe funkcje CUW w procesie sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • Rola Centrum Usług Wspólnych w procesie dokumentacyjnym
 • Transakcje o niskiej wartości dodanej (transakcje świadczone przez CUW na rzecz podmiotów z grupy)
 • Porozumienia o repartycji kosztów (umowy o wspólne usługi: CCA)
 • Analiza porównawcza i jej korekta

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Centra Usług Wspólnych to rozwiązanie, które jest często stosowane w grupach kapitałowych, które dążą do optymalizacji kosztów działalności oraz kumulacji wiedzy
i doświadczenia dzięki centralizacji usług w wyspecjalizowanym podmiocie. Powoduje to, że Centrum Usług Wspólnych wymaga wyspecjalizowanych rozwiązań w zakresie cen transferowych, aby zapewnić efektywne i bezproblemowe działanie. W pierwszej kolejności należy pamiętać o wymogach dokumentacyjnych, tak aby ewentualna kontrola podatkowa przebiegła szybko i zakończyła się bezproblemowo. Dzięku uczestnictwu w szkoleniu poznają Państwo specyfikę cen transferowych w Centrum Usług Wspólnych w zakresie rozliczania i dokumentowania usług o niskiej wartości dodanej oraz porozumienia o repartycji kosztów. W trakcie wydarzenia omówione zostaną równieżb kluczowe etapy analizy porównawczej oraz techniki jej sporządzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w szkoleniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli Centrów Usług Wspólnych, w szczególności Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z działu:

 • finansowego
 • podatkowego
 • księgowego
 • kontrolingu

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Specyfika cen transferowych w Shared Service Center „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 28.08.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 28.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Specyfika cen transferowych w Shared Service Center (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Radosław Piekarz

Partner, Doradca Podatkowy, A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

avatar

Tomasz Kosieradzki

Doradca Podatkowy, Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

Partnerzy