Standard LMA – finansowanie inwestycji w nieruchomościach

Grupa tematyczna:
Branża deweloperska

Data: 14-15.05.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Marta
Domino

av

Joanna
Gawlicka

Wstęp

 • Krótko o standardzie LMA
 • Polski LMA i jego pozycja na rynku
 • Struktura umowy kredytu w standardzie LMA

Klauzule podlegające kształtowaniu przez strony umowy kredytowej w standardzie LMA

Oświadczenia i zobowiązania wspólne dla wszystkich typów transakcji – ujęcie praktyczne / przykłady stanowisk negocjacyjnych

 • Klauzule dotyczące zobowiązań
 • Oświadczenia kredytobiorcy
 • Przypadki dobrowolnej i obowiązkowej wcześniejszej spłaty
 • Klauzule dotyczące kosztów oraz zwiększonych kosztów
 • Postanowienia dotyczące przelewu praw stron dokumentacji kredytowej
 • Proces podejmowania decyzji – koncepcja kredytodawców większościowych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Marta
Domino

av

Joanna
Gawlicka

av

Weronika
Guerquin-Koryzma

Oświadczenia i zobowiązania charakterystyczne dla projektów deweloperskich – ujęcie praktyczne / przykłady stanowisk negocjacyjnych

 • Oświadczenia i zobowiązania dotyczące projektu i dokumentacji (w tym raport due diligence, reliance letters oraz dodatkowe ubezpieczenia)
 • Zobowiązania informacyjne
 • Zobowiązania finansowe
 • Warunki zawieszające oraz mechanika wypłaty kredytu
 • Warunki następcze
 • Konwersja kredytu deweloperskiego w kredyt inwestycyjny
13:30

Przerwa na lunch

14:30
av

Marta
Domino

av

Joanna
Gawlicka

Przypadki naruszeń umowy kredytowej – ujęcie praktyczne / przykłady stanowisk negocjacyjnych

 • Klauzule dotyczące okoliczności związanych z projektem (przekroczenie kosztów, kłopoty finansowe kontrahenta, opóźnienie)
 • Zobowiązania finansowe
 • Inne przypadki naruszenia (inne zobowiązania, cross default, postępowania innych wierzycieli, nieważność dokumentacji, znaczna szkoda)
 • Klauzule zwyczajowo nie negocjowane w standardzie LMA
 • FATCA
 • Sankcje
 • Postanowienia dotyczące administratora kredytu i mechaniki płatności
 • Postanowienia administratora zabezpieczeń
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Tomasz
Rogalski

Klauzule dotyczące prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

 • Relacje między umową kredytu a prawem upadłościowym i prawem restrukturyzacyjnym oraz prawem bankowym
 • Przepisy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego w kontekście zabezpieczeń i przypadków naruszenia
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Grabarczyk

Zabezpieczenia w standardzie LMA

 • Klauzule zabezpieczające
 • Zabezpieczenia wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji
 • Bieżące trendy wymagań bankowych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Michał
Markowski

Życie po closingu

 • Sposoby wprowadzania zmian w dokumentacji kredytowej
 • Spłata i przedpłata kredytu
 • Wpływ innych zdarzeń na treść dokumentacji kredytowej:
 • wystąpienie przypadku naruszenia
 • zmiany po stronie kredytodawców
 • zmiany po stronie kredytobiorców
 • restrukturyzacja w ramach grupy kredytobiorcy - w jaki sposób ją efektywnie przeprowadzić
15:30
av

Ilona
Fedurek

Finansowanie inwestycji nieruchomościowych

 • Standardowa kaskada płatności
 • Przypadki rozliczenia zdarzeń ubezpieczeniowych – ujęcie praktyczne
 • Rozliczenie VAT-u
 • Rachunki escrow
 • Rachunki w projektach hotelowych
16:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Najczęstszą formą finansowania po jaką sięgają przedsiębiorstwa jest kredyt. Na polskim rynku postanowienia standardu LMA (Loan Market Association) są rozwiązaniami wykorzystywanymi w przypadku konstrukcji konsorcjalnych umów kredytowych o wysokiej wartości. Z uwagi  na znaczące rozbieżności między prawem polskim w dniu 8 marca 2017 r. Związek Banków Polskich przedstawił polską wersję umowy LMA. Mimio to obecnie w Polsce dokumentacja kredytowa sporządzana jest jednak nadal w oparciu o oryginalne wzory umów LMA w wersji angielskiej.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży deweloperskiej. Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorstwom korzystającym jak i rozważającym skorzystanie z finansowania konsorcjalnego. W trakcie spotkania zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 • Klauzule podlegające kształtowaniu przez strony umowy kredytowej w standardzie LMA
 • Oświadczenia i zobowiązania wspólne dla wszystkich typów transakcji
 • Przypadki naruszeń umowy kredytowej – ujęcie praktyczne
 • Klauzule zwyczajowo nienegocjowane w standardzie LMA
 • Klauzule dotyczące prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy przede wszystkim do firm deweloperskich, w szczególności dyrektorów, kontrolerów, specjalistów finansowych. Ponadto adresatami warsztatów są także działy księgowe spółek deweloperskich zajmujące się inwestycjami, sektory związane z funkcjonowaniem i finansowaniem rynku nieruchomości.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Standard LMA – finansowanie inwestycji w nieruchomościach „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 26.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Standard LMA – finansowanie inwestycji w nieruchomościach (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Michał Markowski

Senior Associate, Radca prawny, szef praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Tomasz Rogalski

Radca prawny, Of Counsel, Kancelaria prawna Norton Rose Fulbright

avatar

Marta Domino

Adwokat, Managing Associate, Kancelaria prawna Linklaters

avatar

Joanna Gawlicka

Prawnik, Managing Associate, Kancelaria prawna Linklaters

avatar

Weronika Guerquin-Koryzma

Radca prawny, Counsel, Kancelaria prawna Linklater

avatar

Ilona Fedurek

Adwokat, Counsel, Kancelaria prawna CMS

avatar

Piotr Grabarczyk

Radca prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Partnerzy