Transfer pracowników w Grupie Kapitałowej – wyzwania pionu HR

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Data: 21-22.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 21.09-22.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Konstruowanie umów dotyczących transferów, przejęć i oddelegowania pracowników w Grupach Kapitałowych

 • Skutki prawne przejścia zakładu pracy bądź jego części – sposób przypisania pracowników
 • Warunki formalne poprawności transferu pracowników
 • Ryzyko uznania transferu za fikcyjne przejście
Dr Izabela Szczygielska

Dr Izabela Szczygielska

Patrycja Caban

Patrycja Caban

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Aktualne trendy i wyzwania w budowaniu efektywnej komunikacji w Grupie Kapitałowej

 • Jakie zagrożenia płyną z tytułu braku sprawnej komunikacji pionów HR w Grupie Kapitałowej
 • Najczęstsza problematyka w aspekcie współpracy różnych pracodawców w ramach Grupy Kapitałowej
 • Budowanie spójnej kultury organizacyjnej kluczem do sprawnej komunikacji między działami HR w Grupie Kapitałowej
Mariusz Szałaj

Mariusz Szałaj

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Regulacje RODO a transfer pracowników

 • Obowiązki informacyjne w przypadku transferu pracowników a RODO
 • Zasady udostępniania danych osobowych
 • Przekazanie dokumentacji pracowniczej
Elżbieta Niezgódka

Elżbieta Niezgódka

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Ujednolicenie warunków płacy i pracy po transferze pracowników

 • Przykłady efektywnej polityki świadczeń płacowych i pozapłacowych
 • Operatywność zapewniania ciągłości systemów wynagrodzeń
Michał Balicki

Michał Balicki

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Transfer pracowników świetle judykatury– case study

dr Sebastian Koczur

dr Sebastian Koczur

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Zakładowe Układy Zbiorowe a transfer pracowników

 • Związki zawodowe w obliczu transferu pracowników
dr Sebastian Koczur

dr Sebastian Koczur

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Kwestie transferu pracowników między spółkami w Grupie Kapitałowej to złożony, wieloetapowy proces zależny przede wszystkim od pionu HR, który przy współpracy z innymi jednostkami pracuje nad mechanizmem przekazania pracownika na określonych w warunkach. Na konferencji poruszymy między innymi kwestie konstruowania umów, sprawdzone zasady transferów oraz regulacje RODO. Kolejną bardzo ważną kwestią jest komunikacja. Komunikacja między działami HR różnych spółek w Grupie Kapitałowej a także na linii pracownik – pracodawca. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Główne zagadnienia:

 • Konstruowanie umów dotyczących transferu przyjęć i oddelegowania pracowników w Grupach Kapitałowych
 • Transfer pracowników świetle judykatury– case study
 • Regulacje RODO a transfer pracowników
 • Ujednolicenie warunków płacy i pracy po transferze pracowników
 • Aktualne trendy i wyzwania w budowaniu efektywnej komunikacji w Grupie Kapitałowej
 • Zakładowe Układy Zbiorowe a transfer pracowników

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów, kierowników oraz specjalistów zatrudnionych w Grupach Kapitałowych a także wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Działy:

 • HR
 • Kadr i płac
 • Personalny

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Transfer pracowników w Grupie Kapitałowej – wyzwania pionu HR „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 06.09.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 20.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 20.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Transfer pracowników w Grupie Kapitałowej – wyzwania pionu HR (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Dr Izabela Szczygielska

Dr Izabela Szczygielska

Adwokat, Local Partner, General Counsel, Kancelaria DWF Poland

Mariusz Szałaj

Mariusz Szałaj

4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO

Michał Balicki

Michał Balicki

Adwokat, EY

dr Sebastian Koczur

dr Sebastian Koczur

Adwokat, Specjalista ds. prawa pracy, Kancelaria Adwokacka Koczur

Patrycja Caban

Patrycja Caban

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DWF Poland

Elżbieta Niezgódka

Elżbieta Niezgódka

Adwokat, Kancelaria Raczkowski Paruch

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij