Usługi płatnicze w dyrektywie PSD2: w oczekiwaniu na PSD3 i nadchodzące regulacje cyfrowej gospodarki w UE

Grupa tematyczna: Banki, Finanse, Prawo

Tagi: PSD2 | open banking | PSD3

Data: 26-27.10.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 06.10-27.10.2022

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Silne uwierzytelnienie i transakcje nieautoryzowane u dostawców usług płatniczych i podmiotów korzystających ze zwolnień

 • Problemy stosowania RTS SCA i nadchodzące zmiany
 • Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze
 • Lesson learned z postępowań przed UOKIK oraz orzecznictwa sądów

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

10:15

Przerwa

10:30

Usługi kredytowe a PSD2

 • Regulacyjne aspekty usług Buy Now Pay Later
 • Nowe obowiązki wynikające z projektu nowej dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich
 • Zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UD52)

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

11:45

Transgraniczne świadczenie usług

 • FoE & FoS w regulacjach PSD2 i możliwe zmiany
 • Transgraniczny AML
 • Problematyka miejsca świadczenia usługi płatniczej w Internecie: teoria a praktyka

Szymon Zych
DLK Legal

13:00

Przerwa

14:00

Nowe oblicza otwartej bankowości w PSD2 i oczekiwane zmiany w PSD3

 • Aktualne problemy otwartej bankowości
 • Open banking 2.0
 • SEPA Payment Account Access (Premium API Scheme)

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

15:00

Relacja PSD2 z nowymi regulacjami UE w obszarze data governance

 • Open finance
 • European Financial Data Space
 • PSD2 a Data Act & Data Governance Act

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:15

Rejestracja uczestników

8:30

Przygotowanie dostawców usług płatniczych na DORA

 • Obowiązki dostawców w DORA
 • Korzystanie z chmury w świetle nadchodzących regulacji
 • Wymogi dotyczące umów outsourcingowych w DORA

Maciej Kuranc
Kochański & Partners

Łukasz Węgrzyn
Kochański & Partners

9:45

Przerwa

10:00

Płatności w kryptowalutach pod rządami Rozporządzenia ws. kryptoaktywów (MiCA)

 • Obecny i przyszły krajobraz regulacyjny kryptowalut
 • Status prawny dostawców usług związanych z kryptoaktywami
 • Możliwości współpracy tradycyjnego sektora finansowego z branżą kryptoaktywów w ramach nowych regulacji

Szymon Ciach
Kochański & Partners

10:45

Ochrona danych osobowych a PSD2

 • Otwarta bankowość i re use danych
 • Biometria i AI w usługach płatniczych
 • Zarządzanie incydentami

Damian Klimas
dotlaw

12:00

Stosowanie nadchodzących przepisów AML i eIDAS 2.0 w działalności dostawców usług płatniczych

 • European Digital Identity Wallet – rewolucja dla usług potwierdzania tożsamości
 • mObywatel 2.0 – nowe zasady, nowe wyzwania
 • Zdalny onboarding klienta w świetle wytycznych KNF i nowych regulacji AML

Bartosz Gauza
Deloitte Legal

13:00

Przerwa

13:45

Instytucje płatnicze w bankach: de-risking, obsługa, współpraca

 • Wyzwania AML/CFT towarzyszące relacji banku z dostawcą usług płatniczych
 • Kluczowe zagadnienia współpracy: ryzyko, uprawnienia, transakcje, komunikacja
 • Rachunki bankowe (zwł. ochrony środków użytkowników) dla dostawców usług płatniczych
 • Pośredni dostęp do polskich systemów rozliczeniowych a lista systemów „desygnowanych”
 • Dostawcy usług płatniczych na tle projektu nowego, unijnego systemu AML/CFT

dr Grzegorz Hansen
BNP Paribas Bank Polska

14:45

Zmiany zwyczajów płatniczych oraz podejścia do otwartej bankowości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat

Omówienie wyników badań „Finanse Polaków w czasach postpandemicznych”

 • Zakupy przez Internet, usługi subskrypcyjne, płatności rachunków
 • Udostępnianie danych, zdalne potwierdzanie tożsamości
 • Inne usługi finansowe
 • Zaufanie do instytucji finansowych

Krzysztof Pycia
Blue Media S.A.

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na warsztaty, na których Eksperci przedstawią praktyczne aspekty poprawnej implementacji PSD2 oraz wskażą, jak ochronić finansowe podmioty przed popełnianiem błędów i kar z nich wynikających. Opowiedzą m.in o przyszłości dyrektywy w postaci PSD3, wyjaśnią aktualne spory, jak odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze. Prelegenci omówią także wymogi umów outsourcingowych oraz zagadnienia z branży fintech.

Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego i usług płatniczych, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Compliance
 • Ryzyka
 • Prawnych
 • Transakcje płatnicze/internetowe
 • Bankowość transakcyjna/elektroniczna/internetowa
 • Płatności internetowe/elektroniczne
 • Bezpieczeństwa płatności
 • Bankowości Detalicznej i Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Rozliczeń i kart

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Usługi płatnicze w dyrektywie PSD2: w oczekiwaniu na PSD3 i nadchodzące regulacje cyfrowej gospodarki w UE „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 12.09.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 5.10.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 5.10.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Usługi płatnicze w dyrektywie PSD2: w oczekiwaniu na PSD3 i nadchodzące regulacje cyfrowej gospodarki w UE (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Szymon Zych

Szymon Zych

Partner, Adwokat, DLK Legal Korus

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Damian Klimas

Damian Klimas

Partner dotlaw

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Osborne Clarke

Maciej Kuranc

Maciej Kuranc

Prawnik, Kochański & Partners

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Kancelaria Kochanski & Partners

dr Grzegorz Hansen

dr Grzegorz Hansen

Head of Cash Management Sales Bureau - Structured Transactions, BNP Paribas Bank Polska

Bartosz Gauza

Bartosz Gauza

Associate, Deloitte Legal

Krzysztof Pycia

Krzysztof Pycia

Product Director, Blue Media S.A.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij