Wokół cyklu życia produktu ubezpieczeniowego - aktualne problemy prawne rynku bancassurance

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: bancassurance | analiza potrzeb klienta (APK) | dystrybucja produktów ubezpieczeniowych | ryzyka konsumenckie

Data: 29.01.2021r.

Cena:
495 zł/os. > 11.12-29.01.2021

Program

Program
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Wprowadzenie

 • Dane na temat stanu rynku bancassurance
 • Główne czynniki wpływające na rozwój rynku bancassurance
 • Trendy i perspektywy bancassurance

10:15

Tworzenie produktu ubezpieczeniowego

 • Możliwość uznania banku za twórcę produktu ubezpieczeniowego (ubezpieczenia grupowe vs. indywidualne)
 • Obowiązki twórcy produktu i zakres odpowiedzialności
 • Ryzyka konsumenckie związane z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych przez bank (w tym m.in. ostatnie działania Rzecznika Finansowego oraz zagadnienia dot. stosowania wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela typu pre-existing condition)
11:00

Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance

 • Możliwe modele współpracy w ramach bancassurance i problem wynagradzania dystrybutorów
 • Analiza potrzeb klienta (APK) w bancassurance (w tym m.in. odpowiedzialność banku-dystrybutora za APK oraz zgodność umowy z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej)
12:15

Wybrane aspekty związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia zawieranych wraz z umowami pożyczki / kredytu (w tym kredytu walutowego) oraz reklamacje w bancassurance, m.in. w świetle projektowanych zmian dot. likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego

13:15

Zakończenie szkolenia

Sylwia Raszplewicz-Czyżewska
Kancelaria CMS

Marta Szwarczyńska
Kancelaria CMS

Ewa Świderska
Kancelaria CMS

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W trakcie szkolenia, Eksperci z Kancelarii CMS przedstawią Państwu w kompleksowy sposób najnowsze trendy, wyzwania i problemy prawne na jakie aktualnie narażone są instytucje finansowe w związku z tworzeniem i dystrybucją produktów bancassurance. Poruszone zostaną zagadnienia takie jak: główne czynniki wpływające na rozwój rynku bancassurance, możliwość uznania banku za twórcę produktu ubezpieczeniowego, analiza potrzeb klienta, aspekty związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia zawieranych wraz z umowami pożyczki / kredytu, możliwe modele współpracy w ramach bancassurance i problem wynagradzania dystrybutorów a także reklamacje w świetle projektowanych zmian dotyczących likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego.

Partner merytoryczny

Grupa docelowa:
Warsztaty polecamy wszystkim przedstawicielom instytucji finansowych, odpowiedzialnych za tworzenie, dystrybucję i regulacje prawne w obszarze bancassurance jak również wszystkie osoby zainteresowane tematyką, przede wszystkim reprezentującym działy:

 • Prawny
 • Compliance
 • Bancassurance
 • Rozwoju / Zarządzania produktem
 • Ubezpieczeń

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 16.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wokół cyklu życia produktu ubezpieczeniowego - aktualne problemy prawne rynku bancassurance „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 495 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.01.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wokół cyklu życia produktu ubezpieczeniowego - aktualne problemy prawne rynku bancassurance (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 16.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Ewa Świderska

Ewa Świderska

Counsel, Kieruje Zespołem Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

Sylwia Raszplewicz-Czyżewska

Sylwia Raszplewicz-Czyżewska

Adwokat, Zespół Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

Marta Szwarczyńska

Marta Szwarczyńska

Radca prawny, Zespół Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij