Wpływ ustawy o funduszach inwestycyjnych na relacje depozytariusza z TFI

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 08-09.05.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Rafał
Wojciechowski

Nowe obowiązki Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i depozytariuszy

 • Dynamika zmian obowiązków depozytariusza
 • Praktyczne wdrożenie zmian prawnych do umów z depozytariuszami
 • Rola depozytariusza w procesie zarządzania funduszem inwestycyjnym
 • Dobre praktyki współpracy pomiędzy TFI i depozytariuszami
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Grzegorz
Jaroszewicz

Nowy podział odpowiedzialności pomiędzy depozytariuszem i TFI w całym łańcuchu współpracy

 • Nowe regulacje z zakresu zwiększonej odpowiedzialności depozytariusza, w przypadku utraty instrumentów finansowych - obowiązek zwrotu i warunki uwolnienia od odpowiedzialności oraz wpływ na relacje depozytariusza z TFI
 • Sytuacje sporne i rola TFI w procesie klasyfikacji aktywów przez depozytariusza oraz szacowanie ewentualnych kosztów z tym związanych
 • Kooperacja przy weryfikacji uprawnień funduszu do aktywów innych niż papiery wartościowe - sytuacje sporne i długość łańcucha kontrolowania własności aktywów
 • Problematyka wycen instrumentów finansowych przez depozytariusza wymiana informacji pomiędzy depozytariuszem i TFI
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Małgorzata
Badowska

Zakres umów o współpracy pomiędzy depozytariuszem i TFI oraz dodatkowa rola subdepozytariusza

 • Kwestie sporne w sytuacji przechodzenia na nowe umowy w ramach wywiązania się depozytariusza z pełnionej funkcji
 • Przesłanki do wyznaczenia subdepozytariusza i praktyki opracowania wzajemnych umów o współpracy
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Anna
Grygo

Wpływ nadzoru KNF na relacje pomiędzy depozytariuszem i TFI

 • Obowiązki informacyjne depozytariuszy względem KNF wynikające z ustawy o TFI i ustaw powiązanych i ich wpływ na  funkcjonowanie towarzystwa inwestycyjnego
 • Raportowanie do KNF - przykłady błędów popełnianych w formularzach sprawozdawczych
 • Sankcje KNF - przykłady nałożonych kar i ich represyjności za niedotrzymanie założeń ustawy – w tym przypadki współodpowiedzialności
 • Najczęstsze przypadki manipulowania instrumentami finansowymi
 • Stanowisko KNF w zakresie poprawnej segregacji aktywów
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Majkowycz

Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu

 • Procedury postępowania w przypadku dochodzenia roszczeń bezpośrednio przez uczestników funduszu inwestycyjnego od depozytariusza
 • Relacja depozytariusz i TFI przy opracowywaniu karty produktu (rozporządzenie PRIIPS) - podział obowiązków i rola stron przy informowaniu klienta
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Tomasz
Majkowycz

Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu

 • Najczęstsze błędy i konsekwencje dla uczestników, TFI i depozytariusza
 • Omówienie orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza (sygn. akt II C 1484/15)
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe obowiązki stron w ramach wejścia w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • Nowy podział odpowiedzialności pomiędzy depozytariuszem i TFI w całym łańcuchu współpracy
 • Zakres umów o współpracy pomiędzy depozytariuszem i TFI oraz dodatkowa rola subdepozytariusza
 • Wpływ nadzoru KNF na relacje pomiędzy depozytariuszem i TFI
 • Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu
 • Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W związku z wejściem w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych na styku towarzystwa funduszu inwestycyjnego i depozytariusza powstaje szereg zagadnień, które zgodnie z prawem warto doprecyzować i skonfrontować z obowiązującym prawem z tego zakresu. Podczas warsztatu przedstawione zostaną zagadnienia z podziałem na wewnętrzne   relacje pomiędzy depozytariuszami i towarzystwem poruszone w pierwszym dniu warsztatu. Obowiązki stron i nowy podział odpowiedzialności  w ramach łańcucha współpracy oraz zakres umów pomiędzy podmiotami. Drugi dzień będzie obejmował wpływ czynników zewnętrznych na wymienione relacje pomiędzy podmiotami: działalność KNF, wymagania wobec klienta oraz ryzyko działalności.

Grupa docelowa:

Na warsztat zapraszamy specjalistów działających na styku depozytariusza i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Szczególnie zapraszamy osoby na stanowiskach kierowniczych i managerskich z takich departamentów: powierniczych, compliance, finansowych, wyceny funduszy i operacyjnych od strony depozytariusza. Dodatkowo zachęcamy do udziału specjalistów z TFI z działów bankowości zagranicznej i instytucjonalnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ ustawy o funduszach inwestycyjnych na relacje depozytariusza z TFI „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.03.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.04.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ ustawy o funduszach inwestycyjnych na relacje depozytariusza z TFI (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Małgorzata Badowska

Wspólnik, Radca prawny, Kancelaria GESSEL

avatar

Grzegorz Jaroszewicz

Radca Prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

avatar

Tomasz Majkowycz

Adwokat, MKP Majkowycz Kancelaria Prawna

avatar

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

avatar

Anna Grygo

Radca prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Partnerzy