Wpływ zmian prawnych na postępowania cywilne, restrukturyzacyjne i egzekucyjne

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: KPC | windykacja | restrukturyzacja | spory sądowe | postępowanie cywilne

Data: 22-23.04.2024r.

Cena:
2795 zł/os. > 22.03-22.04.2024

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Nowa rzeczywistość postępowań cywilnych po ostatnich i nadchodzących zmianach prawnych - z perspektywy praktyka

 • Które przepisy udało się naprawić?
 • Najistotniejsze zmiany w postępowaniu rozpoznawczym i odwoławczym
 • Co się zmieniło w życiu prawnika procesowego?

Przemysław Szmidt
Kancelaria Filipiak Babicz Legal

10:45

Przerwa

11:00

Wymogi formalne pism procesowych w praktyce orzeczniczej

 • Standardy formalne pism procesowych: pozwu, odpowiedzi na pozew, apelacji
 • Najczęstsze błędy formalne i ich skutki procesowe
 • Przykłady orzeczeń odnoszących się do wymogów formalnych

Katarzyna Konieczna
Kancelaria RK Legal

Paulina Niedbała-Żurecka
Kancelaria RK Legal

12:30

Przerwa lunchowa

13:15

Problematyka prekluzji twierdzeń, zarzutów i wniosków dowodowych w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych

 • Definicja i zakres prekluzji w postępowaniu cywilnym
 • Konsekwencje prekluzji dla stron postępowania
 • Przykłady orzecznicze dotyczące prekluzji twierdzeń i dowodów

Zuzanna Ochońska-Borowska
Kancelaria Markiewicz Sroczyński Mioduszewski

14:45

Przerwa

15:00

E-Doręczenia w praktyce

 • Jak będzie wyglądać komunikacja na linii przedsiębiorstwo - administracja publiczna po wdrożeniu e-Doręczeń?
 • Problemy i wyzwania związane z e-Doręczeniami
 • Wdrożenie zmian potrzebnych do dostosowania się do nowych przepisów

Aleksandra Połatyńska
Hogan Lovells

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w postępowaniach cywilnych, w tym w sprawach własności intelektualnej

 • Zaskarżalności i koszty zabezpieczenia
 • Kluczowe zmiany w postępowaniu egzekucyjnym
 • Specyfika postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej – uwagi praktyczne

Przemysław Szmidt
Kancelaria Filipiak Babicz Legal

10:30

Przerwa

10:45

Implementacja Dyrektywy „drugiej szansy” a windykacja należności – co może robić wierzyciel w obliczu „sztucznej” restrukturyzacji?

 • Nowe obowiązki nadzorcy i zarządcy a proces decyzyjny wierzyciela
 • Czasowa ochrona przed egzekucją – kiedy wierzyciel może wszcząć lub wznowić egzekucję w czasie postępowania restrukturyzacyjnego?
 • Nadużycie postępowania restrukturyzacyjnego i uchylenie ochrony przed egzekucją
 • Strategie windykacyjne, które zdezaktualizują się po nowelizacji

Michał Cecerko
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Nowe prawo restrukturyzacyjne: test zaspokojenia i rozszerzenie planu restrukturyzacyjnego - wdrożenie dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej

 • Cel Dyrektywy i perspektywa jej implementacji
 • Zmiany w zakresie treści planu restrukturyzacyjnego
 • Test zaspokojenia:
  • Założenia i funkcje testu zaspokojenia
  • Zakres podmiotowy testu zaspokojenia
  • Zakres przedmiotowy testu zaspokojenia
 • Test zaspokojenia a zatwierdzenie układu
 • Wpływ zmian na praktykę postępowań restrukturyzacyjnych

Maciej Woźniak
Kancelaria Filipiak Babicz Legal

Piotr Kempiński
Kancelaria Filipiak Babicz Legal

14:15

Przerwa

14:30

Zmiany w zakresie wierzytelności objętych układem i w zakresie układu likwidacyjnego z perspektywy wierzycieli

 • Zmiana pozycji wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego:
  • Wierzytelności objęte układem
  • Propozycje układowe i podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów
  • Weryfikacja poziomu zaspokojenia w ramach postępowania upadłościowego
 • Układ likwidacyjny:
  • Przebieg postępowania
  • Skutki układu
  • Zaspokojenie wierzyciela w toku układu likwidacyjnego
  • Korzyści

Marta Romańska
Kancelaria Filipiak Babicz Legal

Katarzyna Pierścieniak
Kancelaria Filipiak Babicz Legal

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których Eksperci omówią aktualne regulacje prawne dotyczące postępowań cywilnych oraz prawa restrukturyzacyjnego. Prelegenci przybliżą m.in. wymogi formalnych pism procesowych, konsekwencje prekluzji dowodowej dla stron postępowania, komunikację za pomocą e-Doręczeń oraz związane z nimi wyzwania. Przedstawią procedury i specyfikę postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zmiany i wyzwania związane z nowym prawem restrukturyzacyjnym.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni praktycy, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności.

Główne zagadnienia:

 • Analiza najnowszych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego
 • Wymogi formalne pism procesowych w praktyce orzeczniczej
 • Problematyka prekluzji dowodowej w sprawach cywilnych
 • Jak będzie wyglądać komunikacja na linii przedsiębiorstwo - administracja publiczna po wdrożeniu e-Doręczeń?
 • Nowe prawo restrukturyzacyjne - wdrożenie dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom różnych branż z działów:

 • Prawny
 • Sporów sądowych
 • Restrukturyzacyjny
 • Egzekucyjny
 • Windykacyjny
 • Zagrożonych Należności Gospodarczych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ zmian prawnych na postępowania cywilne, restrukturyzacyjne i egzekucyjne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 23.02.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 21.03.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 21.03.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.04.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ zmian prawnych na postępowania cywilne, restrukturyzacyjne i egzekucyjne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Przemysław Szmidt

Przemysław Szmidt

Adwokat, Filipiak Babicz Legal

Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

Radca Prawny, Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Katarzyna Konieczna

Katarzyna Konieczna

Adwokat, Head of Dispute Team B2C Credit Management Division RK Legal

Paulina Niedbała-Żurecka

Paulina Niedbała-Żurecka

Radca Prawny, Litigation Department, RK Legal

Zuzanna Ochońska-Borowska

Zuzanna Ochońska-Borowska

Radca Prawny, Markiewicz Sroczyński Mioduszewski

Michał Cecerko

Michał Cecerko

Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Aleksandra Połatyńska

Aleksandra Połatyńska

Adwokat, Kancelaria Hogan Lovells

Piotr Kempiński

Piotr Kempiński

Radca prawny, Kancelaria Filipiak Babicz Legal

Marta Romańska

Marta Romańska

Radca prawny, Kancelaria Filipiak Babicz Legal

Katarzyna Pierścieniak

Katarzyna Pierścieniak

Radca prawny, Kancelaria Filipiak Babicz Legal

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij