Współpraca zleceniodawcy usług z wykonawcami z branży TSL

Grupa tematyczna:
Transport - spedycja - logistyka

Data: 24-25.05.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Anna
Widuch

Kooperacja pomiędzy podmiotami w ramach ubezpieczenia – opracowanie strategii działania między zleceniodawcą i wykonawcą z branży TSL

 • Warianty i analiza kosztowa podczas objęcia transportu ubezpieczeniem
 • Współpraca podczas zgłoszeń do ubezpieczyciela szkód objętych ubezpieczeniem CARGO i OCP
 • Wyszczególnienie błędów podczas zgłaszania szkód transportowych u ubezpieczyciela –dokumentacja oraz analiza sytuacji powypadkowych
 • Kategoryzacja i objaśnienie sporów ubezpieczeniowych orzekających na korzyść przewoźnika, spedytora lub zlecającego usługę TSL
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Paweł
Smoręda

Zlecenie przewozowe, jako źródło praw i obowiązków stron umowy przewozu

 • Zasady zawierania umów przewozu
 • Zakres swobody stron w kształtowaniu treści umowy 
 • Poprawne formułowanie zapisów umów przewozowych 
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Jarosław
Kędzior

av

Konrad
Kuźmienko

av

Mariusz
Miąsko

Dodatkowe podmioty podczas działalności transportowej – analiza kosztowa oraz odpowiedzialność

 • Zastrzeganie zasad konkurencyjności i przykłady postępowań sądowych z tego zakresu
 • Analiza zasadności powołania się na zewnętrzny podmiot w przypadku kontroli jakości załadunku
 • Opis odpowiedzialności wyboru podwykonawcy przez przewoźnika - przykłady oraz konsekwencje wariantów z praktyki
 • Podział odpowiedzialności za opóźnienia w łańcuchu dostaw – weryfikacja
 • Dobre praktyki - kontrola wykonania zlecenia na każdym jego etapie
 • Zasadność kontroli procesów logistycznych i wpływ na współpracę pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą usługi
 • Zalety rozwiązań dopełniających całość obsługi procesów logistycznych
 • Audyt dokumentacji i analiza najczęściej popełnianych błędów, które mogą zagrozić firmom nadawczym i produkcyjnym
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Michał
Żmijewski

Roszczenia i reklamacje zgodnie z prawem w oparciu o przykłady w praktyki - zarezerwowane

 • Reklamacje w przewozach krajowych i międzynarodowych – spory pomiędzy zleceniodawcami i wykonawcami usług transportowych
 • Odpowiedzialność za szkody powstałe w procesie transportowym – problemy praktyczne
 • Roszczenia regresowe w ramach umów transportowych - analiza występujących wariantów
 • Kary umowne za szkody w przewozie oraz wymagany materiał dowodowy
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Michałowski

Potrącenie z przewoźnego – praktyka, błędy, orzecznictwo

 • Czym jest instytucja potrącenia
 • Możliwość potrącania należności w transporcie krajowym i międzynarodowym ?
 • Jak skutecznie dokonać potrącenia
 • Potrącenie w praktyce branży transportowej
 • Odpowiedzialność w transporcie z tytułu uszkodzenia towaru, opóźnienia w przewozie a możliwość dokonywania potrącenia
 • Dokumentowanie szkody a potrącenie należności
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Aleksandra
Karpińska

Orzecznictwo sporne w kontakcie prawa krajowego i INCOTERM

 • Orzecznictwo sporne w płaszczyźnie współpracy pomiędzy podmiotami w branży Transport – Spedycja – Logistyka.
 • Sytuacje sporne podczas formuły transportowej podczas transportu DAP (Delivered at Place)
 • Współpraca podczas formuły FCA  (Free Carrier named place)- zbadanie wariantów nieporozumień podczas załadunku
 • Omówienie przykładów bezprawnego przeniesienia odpowiedzialności za szkody transportowe, w tym odpowiedzialność za unieruchomienie przesyłki
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Kooperacja pomiędzy podmiotami w ramach ubezpieczenia – opracowanie strategii działania między zleceniodawcą i wykonawcą z branży TSL
 • Podział obowiązków podczas odprawy celnej – dobre praktyki
 • Dodatkowe podmioty podczas działalności transportowej – analiza kosztowa oraz odpowiedzialność
 • Roszczenia i reklamacje zgodnie z prawem w oparciu o przykłady w praktyki
 • Potrącenie z frachtu – analiza sytuacji w oparciu o rzeczywiste przykłady

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Prezentujemy Państwu warsztat poruszający praktyczną odsłonę zagadnień z płaszczyzny styku pomiędzy podmiotami zlecającymi a wykonawcami z branży transportowo-spedycyjnej. Merytoryczna analiza zagadnień z tego zakresu będzie dotyczyła kilku najważniejszych elementów współpracy: reklamacje, roszczenia, potrącenie z frachtu, ubezpieczenia, prawo celne. Przedstawimy Państwo orzecznictwo sądowe wraz z wskazaniem  możliwych wariantów zabezpieczenia się przed sytuacjami spornymi. Przedstawione zostaną Państwu zagadnienia dotyczące łamania prawa unijnego z zakresu prawa transportowego jak również bezprawne przeniesienie odpowiedzialności za szkody transportowe, w tym unieruchomienie ładunku. Zaznajomią się Państwo z wariatami postępowania podczas przewozu celnego lub outsourcingu usług w ramach działalności międzynarodowej.

Grupa docelowa:

Zachęcamy do udziału w warsztacie specjalistów i kierowników z takich działów:

 • spedycji
 • logistyki
 • transportu
 • zakupów
 • zaopatrzenia

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Współpraca zleceniodawcy usług z wykonawcami z branży TSL „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 13.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 26.04.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 26.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Współpraca zleceniodawcy usług z wykonawcami z branży TSL (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Aleksandra Karpińska

Radca prawny, JSLegal Jankowski, Stroiński i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska

avatar

Jarosław Kędzior

Wiceprezes, Logistic Technologies

avatar

Konrad Kuźmienko

Doradca biznesowy klienta, Logistic Technologies

avatar

Piotr Michałowski

Radca Prawny, Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C. z siedzibą w Poznaniu

avatar

Anna Widuch

Wspólnik Zarządzający/Radca Prawny, TransLawyers Widuch i Wspólnicy

avatar

Michał Żmijewski

Adwokat, Żmijewski Kancelaria Adwokacka

avatar

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen

avatar

Paweł Smoręda

Radca prawny, JMRS Radcowie Prawni Smoręda, Walencik-Smoręda

Partnerzy