Wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa - finansowa, techniczna i prawna strona inwestycji

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo

Tagi: OZE | rynek energii | efektywność energetyczna | PV | energia odnawialna | zielona energia

Data: 27-28.02.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 11.02-28.02.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Instalacje OZE – najważniejsze zmiany prawne

 • Wytwarzanie energii na własne potrzeby – zagadnienia praktyczne
 • Zapowiadane zmiany w zakresie linii bezpośredniej oraz ich wpływ na dostępne modele realizacji projektów OZE
 • Nowelizacja prawa energetycznego i ustawy o OZE – kluczowe zagadnienia dotyczące źródeł OZE
 • Case study
 • Perspektywa rozwoju branży OZE

Ernest Łuczak
Osborne Clarke

Łukasz Petelski
Osborne Clarke

10:30

Przerwa

10:45

Dewelopowanie projektów OZE - kwestie nieruchomościowe

 • Decyzje administracyjne i pozwolenia na projekty OZE

Tomasz Pietrzyk
SSW Pragmatic Solutions

12:15

Przerwa

13:00

Techniczna strona budowy własnego źródła OZE - proces inwestycyjny, narzędzia i etapy

 • Wybór odpowiedniego źródła energii odnawialnej
 • Przygotowanie dokumentacji i projektu
 • Etapy prowadzenia działań budowlanych
 • Oddanie instalacji do użytkowania
 • Wyzwania związane z wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych

Daniel Raczkiewicz
EnergyNAT Sp. z o.o.

Jarosław Gryza
EnergyNAT Sp. z o.o.

14:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
7:50

Rejestracja uczestników

8:00

Finansowa strona projektów inwestycyjnych OZE

 • Analiza rentowności i ryzyko inwestycyjne
 • Zwrot z inwestycji w OZE
 • Dofinansowanie projektów OZE - transformacja oraz systemy wsparcia operacyjnego

Andrzej Ebinger
Ebinger Consulting

9:30

Działania, które mogą ograniczyć zużycie energetyczne w przedsiębiorstwie - rozwiązania i jak je wdrożyć

 • case study na podstawie przedsiębiorstw produkcyjnych, które ograniczyły zużycie energetyczne

Kamil Talar
NRG Storage

10:30

Przerwa

10:45

Wybrane modele sprzedaży i rozliczania energii odnawialnej wytworzonej w instalacji OZE

 • model ESCO (Energy Service Company) w oparciu o instalację OZE
  • podstawowe założenia
  • wymogi formalno-prawne
  • rozliczenie między przedsiębiorcą a posiadaczem instalacji OZE
  • rozliczenia między przedsiębiorcą a zakładem energetycznym
  • konstrukcja umowy w modelu ESCO
  • ryzyka związane z modelem ESCO
 • wynajem instalacji i usługa O&M
 • spółdzielnia energetyczna jako forma rozliczania energii elektrycznej wytwórcy bezpośrednio z odbiorcą końcowym
 • klastry energii
 • prosument zbiorowy

Witold Chmarzyński
CCLaw

12:15

Przerwa

13:00

Ciepłownictwo - kierunki zmian i rozwoju magazynowania ciepła

 • Przegląd najważniejszych technologii magazynowania ciepła i chłodu
 • Prognozy rozwoju magazynów ciepła na rynku polskim

Krzysztof Skowroński
Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. ds. ciepłownictwa

13:45

Magazyny energii elektrycznej

 • Wykorzystanie wodoru do długotrwałego przechowywania, bilansowania i bezpieczeństwa energetycznego
 • Prognozy rozwoju magazynów energii na rynku polskim

Mieczysław Wrocławski
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

14:30

Efektywność energetyczna – audyt oraz białe certyfikaty

 • Technologie wspierające oszczędności
 • Budowa i przebudowa instalacji OZE dla efektywności energetycznej
 • Odzysk energii i systemy zarządzania energią
 • Wykorzystania ciepła odpadowego dla efektywności: produkcja energii, pary i chłodu
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Łukasz Zywar
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, podczas których nasi Eksperci przedstawią perspektywy rozwoju rynku zielonej energii oraz zagadnienia prawne i praktyczne dla przedsiębiorstw, które planują wdrożenie instalacji OZE. W ramach wydarzenia zostanie poruszona tematyka najważniejszych zmian prawnych, finansowej, podatkowej oraz technicznej strony projektów inwestycyjnych OZE. Prelegenci opowiedzą również o możliwościach i warunkach sprzedaży energii, magazynach ciepła i energii elektrycznej oraz o efektywności energetycznej.

Główne zagadnienia:

 • Wytwarzanie energii na własne potrzeby – zagadnienia praktyczne
 • Wyzwania związane z wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych
 • Koncesja na wytwarzanie prądu
 • Przegląd najważniejszych technologii magazynowania ciepła i energii elektrycznej
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 • Budowa i przebudowa instalacji OZE dla efektywności energetycznej

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży produkcyjnej, przemysłowej i wszystkich przedsiębiorstw, planujących inwestycje w OZE. W szczególności przedstawicieli działów:

 • OZE
 • Ochrony Środowiska
 • Technicznego
 • Inwestycji
 • Efektywności energetycznej
 • Energetycznego
 • Badań i Rozwoju

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa - finansowa, techniczna i prawna strona inwestycji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT do 24.01.2022 r.

  2. 2 995 zł + 23% VAT do 10.02.2023 r.

  3. 3 395 zł + 23% VAT po 10.02.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.02.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa - finansowa, techniczna i prawna strona inwestycji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca Prawny, Counsel, Osborne Clarke

Ernest Łuczak

Ernest Łuczak

Adwokat, Senior Associate, Osborne Clarke

Witold Chmarzyński

Witold Chmarzyński

Radca Prawny, Partner, CCLaw

Kamil Talar

Kamil Talar

Manager ds. magazynów energii, NRG Storage

Krzysztof Skowroński

Krzysztof Skowroński

Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. ds. ciepłownictwa

Łukasz Zywar

Łukasz Zywar

Kierownik działu przemysłu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Mieczysław Wrocławski

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Tomasz Pietrzyk

Tomasz Pietrzyk

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Andrzej Ebinger

Andrzej Ebinger

Właściciel, Ebinger Consulting

Jarosław Gryza

Jarosław Gryza

Partner, EnergyNAT  Sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij