Wyzwania energetyki jutra - kierunki digitalizacji sektora energetycznego

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: blockchain | energetyka | AI | chmura obliczeniowa | Magazyny Energii | Smart metering | smart grid | cyberbezpieczeństwo | IoT

Data: 20-21.03.2023r.

Cena:
2995 zł/os. > 01.03-21.03.2023

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Technologia Blockchain i tokenizacja energii w ujęciu praktycznym

 • Praktyczne wykorzystanie technologii Blockchain w energetyce - szanse i zagrożenia
 • Blockchain w systemach z mikrosieciami: OZE, prosumenci i magazynowanie energii
 • Tokenizacja energii - czym jest i jak może zmienić branżę energetyczną

Kamil Kulesza
Yonix Digital Systems

Mieczysław Wrocławski
Yonix Digital Systems

11:00

Przerwa

11:30

Inteligentne sieci elektroenergetyczne - Smart Grid i Smart Metering

 • Rozwój inteligentnych sieci energetycznych - automatyka, komunikacja 5G
 • System zdalnego odczytu - zasady działania i gromadzenia danych 
 • Zastosowanie elementów Smart Grid dla bezpieczeństwa energetycznego
 • Integracja sieci Smart Grid z OZE i magazynami energii

Marcin Surma
Inżynier, WAGO ELWAG Sp. z o.o.

12:30

Przerwa

13:15

Potencjał i zastosowanie AI, ML oraz cloud computing w energetyce

 • Technologie wspierające prognozowanie, optymalizację kosztów, zasobów i procesów w zakresie pomiarów i dystrybucji
 • Digital Twin - korzyści płynące z zastosowania cyfrowego bliźniaka
 • Automatyzacja i cyfryzacja procesów na linii przedsiębiorstwo-klient: rozliczanie płatności, prognozowanie, zbieranie informacji, obsługa klienta
 • Chmura obliczeniowa - architektura multichmurowa i hybrydowa

dr inż. Ireneusz Wochlik
Aigorithmics

14:30

Modelowanie cyfrowe do projektowania nowych sieci oraz usprawniania istniejących

 • Efektywność i zasady realizacji inwestycji modelowania cyfrowego sieci
 • Optymalizacja czasu i kosztów projektowania  instalacji

Aleksander Szerner
Stowarzyszenie BIM

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej

 • Jak prowadzić monitoring bezpieczeństwa sieci ICS i SCADA
 • Rozwiązania technologiczne zwiększające cyberbezpieczeństwo
 • Dyrektywa NIS2 - obowiązki podmiotów, zgłaszanie incydentów, nadzór

Mateusz Kopacz
Grupa MCX

Dariusz Szuszkiewicz
Greycortex

10:45

Przerwa

11:00

PEP2040 - Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

 • Strategia i kierunki rozwoju sektora energetycznego 
 • Ograniczenie i eliminacja potencjalnych ryzyk - gwarancja bezpieczeństwa energetycznego
 • Optymalizacja wykorzystania własnych surowców - wpływ na środowisko

Bartosz Piątek
PwC Legal

12:30

Przerwa

13:15

IoT (Internet Rzeczy) w energetyce - wydajność, koszty, zagrożenia

 • Redukcja kosztów i strat zużycia energii 
 • Monitoring sieci z zastosowaniem IoT
 • Strategia rozwoju IoT w polskiej energetyce

Jacek Koźbiał
S KOMUNIKACJA

14:30

Przerwa

14:45

Wirtualne elektrownie - cyfrowa przyszłość energetyki

 • VPP (Wirtualne elektrownie) - nowy model zarządzania energią

Anna Wujec
ABB

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach, podczas których Eksperci omówią wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w energetyce. Podczas wydarzenia zapoznają się Państwo z możliwościami energetyki przyszłości oraz z obecnymi na rynku rozwiązaniami - chmurą obliczeniową, cyfrowym bliźniakiem czy technologią blockchain. Przedstawione zostaną praktyczne możliwości zastosowania AI, ML w energetyce, wraz z potencjałem IoT. Prelegenci opowiedzą również o cyberbezagrożeniach w sektorze energetycznym, o polityce energetycznej Polski do 2040 roku, a także o inteligentnych sieciach. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Główne zagadnienia:

 • Technologia Blockchain i tokenizacja energii w ujęciu praktycznym
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne - Smart Grid i Smart Metering
 • Potencjał i zastosowanie AI, ML oraz cloud computing w energetyce
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej
 • PEP2040 - Polityka energetyczna Polski do 2040 roku
 • IoT (Internet Rzeczy) w energetyce - wydajność, koszty, zagrożenia
 • Wirtualne elektrownie - cyfrowa przyszłość energetyki

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm energetycznych, a w szczególności pracowników działów::

 • Badania i rozwoju
 • Pomiarów
 • Inwestycji
 • Automatyzacji
 • Informatyki
 • IT
 • Systemów

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Beata Zdrojewska

Junior Project Manager
Coordination Department
M: +48 533 330 395
e-mail: b.zdrojewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 7.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 7.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania energetyki jutra - kierunki digitalizacji sektora energetycznego „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 995 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.03.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania energetyki jutra - kierunki digitalizacji sektora energetycznego (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 7.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 7.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Bartosz Piątek

Bartosz Piątek

Radca prawny, Manager, PwC Legal

Marcin Surma

Marcin Surma

Inżynier, WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Mateusz Kopacz

Mateusz Kopacz

Information Security Officer, Grupa MCX

dr inż. Ireneusz Wochlik

dr inż. Ireneusz Wochlik

CEO, Aigorithmics

Mieczysław Wrocławski

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Anna Wujec

Anna Wujec

Dyrektor ds. cyfryzacji, ABB

Kamil Kulesza

Kamil Kulesza

Architekt oprogramowania, Yonix Digital Systems

Aleksander Szerner

Aleksander Szerner

Prezes Zarządu Stowarzyszenia BIM

Jacek Koźbiał

Jacek Koźbiał

S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

Dariusz Szuszkiewicz

Dariusz Szuszkiewicz

Country Manager, Greycortex

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij