Wyzwania regulacyjne, zarządzanie ryzykiem i zakres odpowiedzialności w Grupach Kapitałowych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo, Compliance

Tagi: compliance | KSH | ryzyko | Grupy Kapitałowe | GK

Data: 20-21.09.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 30.08-20.09.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Praktyczne podsumowanie ostatnich zmian w KSH oraz przyszłe, projektowane zmiany

 • Zalety i wady formalnego utworzenia grupy spółek - Sp. z o.o. i S.A.
 • Relacje pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi na podstawie znowelizowanego KSH
 • Najważniejsze ryzyka i sposoby ich minimalizacji
 • Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podziały spółek na nowych zasadach zgodnie z unijną dyrektywa 2019/2121
 • Wspólny przedstawiciel w spółce jako zarządca sukcesyjny - projektowane zmiany
 • Projekt nowelizacji KSH o całkowicie elektronicznych walnych zgromadzeniach

Aneta Serowik
Kochański & Partners

10:30

Przerwa

10:45

Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu

 • Wzmocnienie roli organów nadzorczych w spółkach
 • Wdrażanie zmian - jak to wygląda w praktyce?
 • Efektywna komunikacja
 • Obowiązki sprawozdawcze Zarządu i RN
 • Dostęp Zarządu i RN do informacji/dokumentów

Katarzyna Stabińska
Ślązak, Zapiór i Partnerzy

12:15

Przerwa

13:00

Proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice

 • Zasada biznesowej oceny ryzyka - odpowiedzialność managerów, skutki jej wprowadzenia
 • Jak dochować należytej staranności?
 • Właściwe zarządzanie ryzykiem, gdzie leży granica?
 • Praktyczne metody ograniczenia ryzyka odpowiedzialności kluczowych osób zarządzających spółkami

Jakub Jankowiak
Filipiak Babicz Legal

Przemysław Szmidt
Filipiak Babicz Legal

14:30

Przerwa

14:40

Jak w praktyce powinien wyglądać skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej

 • Monitorowanie procesów zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej
 • Zgłaszanie incydentów i ich kwalifikacja

Adam Gosz
LPP S.A.

15:40

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Odpowiedzialność karna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Podstawy prawne oraz rodzaje przestępstw i wykroczeń
 • Możliwe środki zapobiegawcze, jakie mogą być zastosowane wobec menedżera
 • Praktyczne metody wyłączenia odpowiedzialności karnej kluczowych osób zarządzających spółkami
 • Najnowsze orzecznictwo

Michał Szałas,
Szałas | Legal | AML | Compliance

10:15

Przerwa

10:30

Odpowiedzialność cywilna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Regulacje prawne i przesłanki odpowiedzialności
 • Co w przypadku, gdy stwierdzono powstanie szkody?
 • Jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności?

Przemysław Szmidt
Filipiak Babicz Legal

11:45

Przerwa

12:30

Cyberbezpieczeństwo - compliance i wyzwania regulacyjne dla przedsiębiorstw

 • Obecne i przyszłe kluczowe regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Odpowiedzialność za incydenty bezpieczeństwa. Jak zarządzać incydentami i kto za nie odpowiada?
 • Odpowiedzialność zarządcza za zapewnienie cyberbezpieczeństwa organizacji w świetle nowych regulacji z zakresu cyberbezpieczeństwa NIS 2, DORA

Agnieszka Wachowska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:45

Przerwa

13:50

Przygotowanie organizacji do raportowania ESG

 • Kluczowe regulacje prawne w obszarze sprawozdawczości niefinansowej
 • Aktualne trendy w budowaniu strategii ESG 
 • Modelowe sprawozdania
 • Rola compliance w procesach niefinansowej sprawozdawczości - odpowiedzialność i zakres obowiązków
 • Ujawnianie informacji o ładzie korporacyjnym w raporcie ESG

Wojciech Kobyliński
Linklaters Warsaw

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone tematyce ładu korporacyjnego, nadzoru i zarządzania ryzykiem z Grupach Kapitałowych. Podczas wydarzenia podsumujemy ostatnie zmiany w KSH i to jak funkcjonują one w praktyce. Omówimy także przyszłe, projektowane zmiany. Poruszymy kwestie odpowiedzialności osób zarządzających oraz aktualnych wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami.

Główne zagadnienia:

 • Praktyczne podsumowanie ostatnich zmian w KSH oraz przyszłe, projektowane zmiany
 • Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu
 • Proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice
 • Jak w praktyce powinien wyglądać skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej?
 • Odpowiedzialność karna i cywilna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie organizacji do raportowania ESG

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli Grup Kapitałowych, w szczególności z działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Biura Zarządu
 • Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Biura Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.07.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.07.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania regulacyjne, zarządzanie ryzykiem i zakres odpowiedzialności w Grupach Kapitałowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 28.07.2023 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT po 29.08.2023 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 29.08.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.09.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania regulacyjne, zarządzanie ryzykiem i zakres odpowiedzialności w Grupach Kapitałowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.07.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.07.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Aneta Serowik

Aneta Serowik

Adwokat, Counsel, Kochański & Partners

Katarzyna Stabińska

Katarzyna Stabińska

Adwokat, Partner Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Adam Gosz

Adam Gosz

LPP S.A.

Michał Szałas

Michał Szałas

Adwokat, były prokurator ds. gospodarczych

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Przemysław Szmidt

Przemysław Szmidt

Adwokat, Filipiak Babicz Legal

Wojciech Kobyliński

Wojciech Kobyliński

Radca Prawny, Senior Associate, Linklaters

Jakub Jankowiak

Jakub Jankowiak

Radca Prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij