Zakres odpowiedzialności i zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo, Compliance

Tagi: compliance | KSH | ryzyko | Grupy Kapitałowe | GK

Data: 27-28.03.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 14.03-28.03.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Skutki utworzenia grupy spółek

 • Relacje pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi – czy prawo holdingowe jest potrzebne?
 • Decyzje i dokumenty konieczne do utworzenia grupy spółek
 • Wiążące polecenia i podstawy do odmowy ich wykonania
 • Odpowiedzialność spółek oraz członków ich organów działających w ramach grupy spółek
 • Zalety i wady formalnego utworzenia grupy spółek
 • Najważniejsze ryzyka i sposoby ich minimalizacji

dr Kinga Ziemnicka
Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Libiszewski
Wardyński i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice

 • Co widzą managerowie i jak są oceniani?
 • Jakiej staranności musi dochować manager?
 • Zasada osądu gospodarczego - odpowiedzialność managerów, skutki jej wprowadzenia 
 • Ryzyko prawne a ryzyko gospodarcze
 • Granice dopuszczalnego ryzyka gospodarczego
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność członka zarządu?
 • Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie norm ISO 31000 i ISO 31022

Jarosław Ostrowski,
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:00

Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu

 • Wzmocnienie roli organów nadzorczych w spółkach
 • Wdrażanie zmian
 • Efektywna komunikacja
 • Rozszerzenie zakresu sprawozdawczości Zarządu i RN z działalności

prof. dr hab. Marek Michalski
Kancelaria GESSEL

14:30

Efektywność audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej

 • Różnice w postrzeganiu audytu - perspektywa Zarządu, Rady Nadzorczej, działu compliance i zarządzania ryzykiem
 • Zasady funkcjonowania komitetu audytu

Marcin Dublaszewski
Audytor Wewnętrzny

Piotr Rybicki
Właściciel w Nadzór Korporacyjny

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Odpowiedzialność karna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Wpływ zmian w KSH na zakres odpowiedzialności prawnokarnej członków organów spółek kapitałowych
 • Najnowsze orzecznictwo
 • Praktyczne metody wyłączenia odpowiedzialności karnej kluczowych osób zarządzających spółkami

Michał Mieszkiełło,
Kancelaria Ożóg Tomczykowski

10:30

Przerwa

10:45

Organizacja skutecznego systemu compliance

 • Monitorowanie procesów zarządzania ryzykiem w Grupie
 • Zgłaszanie incydentów, ich kwalifikacja i obsługa z perspektywy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 (Dyrektywa o sygnalistach)
 • Czynniki sukcesu w kontroli ryzyka

dr Michał Kaczmarski,
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

12:15

Przerwa

13:00

Założenia nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 • Omówienie projektu i praktycznego wpływu wdrożenia ustawy na organizację

Michał Szałas,
Prokurator ds. gospodarczych

14:15

Raportowanie ESG w spółkach

 • Unijne oraz krajowe regulacje prawne w obszarze raportowania niefinansowego
 • Przygotowanie organizacji do raportowania ESG
 • Raportowanie ESG w praktyce - standardy, modelowe sprawozdania
 • Ujawnianie informacji o ładzie korporacyjnym w raporcie ESG

Anna Czornik,
Olesiński i Wspólnicy

15:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone tematyce ładu korporacyjnego, nadzoru i zarządzania ryzykiem z Grupach Kapitałowych. Poruszymy kwestie odpowiedzialności osób zarządzających, organizacji skutecznego systemu compliance i audytu. Opowiemy także o najnowszych zmianach prawnych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Główne zagadnienia:

 • Skutki utworzenia grup spółek
 • Proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice
 • Odpowiedzialność karna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu
 • Efektywność audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej
 • Organizacja skutecznego systemu compliance
 • Założenia nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Raportowanie ESG w spółkach

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli Grup Kapitałowych, w szczególności z działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Biura Zarządu
 • Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Biura Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zakres odpowiedzialności i zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT do 20.02.2023 r.

  2. 2 995 zł + 23% VAT do 13.03.2023 r.

  3. 3 395 zł + 23% VAT po 13.03.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.03.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zakres odpowiedzialności i zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Krzysztof Libiszewski

Krzysztof Libiszewski

Radca prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 dr Kinga Ziemnicka

dr Kinga Ziemnicka

Radca prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Michał Mieszkiełło

Michał Mieszkiełło

Partner, Radca prawny, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Jarosław Ostrowski

Jarosław Ostrowski

Radca Prawny, wspólnik zarządzający kancelarii Ostrowski i Wspólnicy

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

Właściciel, Nadzór Korporacyjny

prof. dr hab. Marek Michalski

prof. dr hab. Marek Michalski

Of counsel, Kancelaria GESSEL, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW

Marcin Dublaszewski

Marcin Dublaszewski

Audytor Wewnętrzny

dr Michał Kaczmarski

dr Michał Kaczmarski

Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Michał Szałas

Michał Szałas

Szałas | Legal | AML | Compliance

Anna Czornik

Anna Czornik

Manager, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij