Zakres odpowiedzialności wykonawców i inwestorów, zmiany prawne i aktualne wyzwania w branży budowlanej

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska

Tagi: inwestycje | prawo budowlane | ESG | planowanie przestrzenne | zagospodarowanie przestrzenne | roboty budowlane

Data: 15-16.11.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 27.10-15.11.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Nowe perspektywy dla branży budowlanej w kontekście reformy zagospodarowania przestrzennego

 • Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Prawidłowa implementacja zmian w praktyce budowlanej
 • Zarządzanie ryzykiem w świetle reformy zagospodarowania przestrzennego

Bogna Czajka - Marchlewicz
Kancelaria BZP

10:30

Nowe warunki techniczno-budowlane i ich wpływ na inwestycje deweloperskie

 • Cel wprowadzenia przepisów (walka z tzw. patodeweloperką)
 • Omówienie głównych założeń nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków techniczno-budowlanych
 • Omówienie wybranych szczegółowych reguacji i ich wpływu na inwestycje mieszkaniowe, deweloperskie

Joanna Maj
Pracownia Prawa Gospodarczego, Drogoń, Sośniak-Jagielińska Radcy prawni sp.p.

11:45

Przerwa

12:00

Zrównoważone budownictwo: praktyczne aspekty raportowania ESG

 • Analiza działań podejmowanych przez firmy w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Wprowadzenie do raportowania ESG w sektorze budowlanym
 • Przedstawienie korzyści wynikających z wdrażania zrównoważonych praktyk

Kamil Matyśkiewicz
Kancelaria Baker McKenzie

13:15

Przerwa

14:00

Cyfryzacja procesu budowlanego: technologia BIM i standaryzacja procesowa

 • Wprowadzenie do technologii BIM i jej znaczenia dla efektywności projektów
 • Standaryzacja procesów jako sposób na uniknięcie błędów i opóźnień
 • Pokonanie barier technicznych i administracyjnych we wdrażaniu BIM

Alicja Kubrat
SXD Polska

15:15

Zakończenie dnia I

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Rozliczenie stron po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane

 • Podzielność przedmiotu umowy o roboty budowlane
 • Skutki odstąpienia w razie zwłoki - art. 491 k.c.
 • Skutki odstąpienia na podstawie umowy - art. 395 k.c.
 • Skutki odstąpienia z uwagi na wzrost wynagrodzenia - art. 631 k.c.
 •  Skutki odstąpienia w przypadku opóźnienia wykonawcy - art. 635 k.c.
 •  Skutki odstąpienia z uwagi na sposób realizacji robót - art. 636 k.c.
 •  Skutki odstąpienia przez inwestora przed ukończeniem robót - art. 644 k.c.
 •  Skutki odstąpienia w braku gwarancji zapłaty - art. 6494 k.c.
 • Sutki odstąpienia z uwagi na wady - art. 560 k.c.

Piotr Jarzyński
Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy

10:40

Przerwa

11:00

Odpowiedzialność a ryzyka w inwestycjach budowlanych

 • Siła wyższa a wykonanie umowy 
 • Odpowiedzialność za szkody (podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji)
 • Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy za należności i należności uboczne

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

Maciej Zych
Wardyński i Wspólnicy

12:15

Zatory płatnicze w branży budowlanej: perspektywa wierzyciela i dłużnika

 • Mechanizmy chroniące przed zatorami płatniczymi,
 •     Prezes UOKiK wobec zatorów w branży budowlanej,
 •     Szczególne instrumenty dochodzenia roszczeń od nierzetelnych dłużników.

dr Katarzyna Menszig-Wiese
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:30

Przerwa

14:15

Zarządzanie konfliktami i sporami sądowymi w branży budowlanej

 • Przygotowanie do sporów sądowych - strategie i najlepsze praktyki
 • Skuteczne zabezpieczanie dowodów i dokumentacji
 • Analiza przykładów udanych rozwiązań sporów budowlanych

dr Kamil Stolarski
SMW Legal

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w ramach których Prelegenci omówią między innymi nowe perspektywy dla branży budowlanej w kontekście reformy zagospodarowania przestrzennego, opowiedzą o technologiach, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności organizacji- w tym o technologii BIM i jej znaczeniu dla efektywności projektów. Przedstawią, jakie korzyści wynikają z wdrażania zrównoważonych praktyk, opowiedzą o strategiach minimalizowania ryzyka płynności finansowej i opóźnień oraz o przygotowaniach do sporów sądowych, zwracając uwagę na strategie i najlepsze praktyki. Poruszą tematykę odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy za należności i należności uboczne oraz przeanalizują  umowy budowlane w świetle wyzwań prawnych

Główne zagadnienia:

 • Odpowiedzialność a ryzyka w inwestycjach budowlanych
 • Zarządzanie konfliktami i sporami sądowymi w branży budowlanej
 • Problematyczne aspekty umów o roboty budowlane
 • Nowe perspektywy dla branży budowlanej w kontekście reformy zagospodarowania przestrzennego
 • Rozszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę  
 • Cyfryzacja procesu budowlanego: technologia BIM i standaryzacja procesowa

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli branży budowlanej oraz deweloperskiej, w szczególności z takich działów jak:

 • Prawny
 • Inwestycji
 • Umów i kontraktów
 • Projektów
 • Nadzoru
 • Compliance

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 04.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 04.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowoczesne Zarządzanie Ryzykiem w Branży Budowlanej: Innowacje, Prawo i Efektywność „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 04.10.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 26.10.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 26.10.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.11.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowoczesne Zarządzanie Ryzykiem w Branży Budowlanej: Innowacje, Prawo i Efektywność (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 04.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 04.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Kamil Matyśkiewicz

Kamil Matyśkiewicz

Radca Prawny, Kancelaria Baker McKenzie

Maciej Zych

Maciej Zych

Adwokat, praktyka postępowań sądowych kancelarii, Wardyński i Wspólnicy

 Mateusz Kosiorowski

Mateusz Kosiorowski

Adwokat, Koordynator praktyki ubezpieczeń, Wardyński i Wspólnicy

Joanna Maj

Joanna Maj

Radca prawny w Pracowni Prawa Gospodarczego, Drogoń, Sośniak-Jagielińska Radcy prawni sp.p., Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Piotr Jarzyński

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

dr Katarzyna Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

LL.M, Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Bogna Czajka - Marchlewicz

Bogna Czajka - Marchlewicz

Radca Prawny, Partner, BZP Dorska-Havaris, Czajka-Marchlewicz & Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij