Zaostrzenie norm emisji dla średnich obiektów spalania – implementacja dyrektywy MCP

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł

Data: 12.03.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Dyrektywa 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

 • Instalacje objęte nowymi wymogami – zakres Dyrektywy MCP i implementacja do prawa krajowego
  • relacja pomiędzy przepisami Dyrektywy a otoczeniem prawnym handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT
  • zakres stosowania – definicja średniego obiektu energetycznego spalania, wyłączenia stosowania
  • poziom implementacji do prawa krajowego. Praktyczne skutki związane z nowelizacją Prawa ochrony środowiska
 • Klauzula ‘opt-in’, wielość wykorzystywanych paliw oraz zmiany w instalacjach, a dopuszczalne wielkości emisji
  • kwestia połączeń obiektów energetycznego spalania oraz klauzula kwalifikacyjna – możliwość przedstawienia przez organ administracji oceny, zgodnie z którą dwa nowe średnie obiekty energetycznego
  • spalania mogą być uznane za jeden i że gazy odlotowe mogłyby być odprowadzane przez wspólny komin – ryzyka związane z taką kwalifikacją
  • wielość rodzajów wykorzystywanych paliw a dopuszczalne wielkości emisji poszczególnych substancji
  • zmiany w instalacjach i ich wpływ na dopuszczalne wielkości emisji
 • Zmiany w pozwoleniach i rejestracja obiektów energetycznego spalania
10:30

Przerwa kawowa

11:00

Dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu dla poszczególnych rodzajów średnich obiektów energetycznego spalania. Możliwość odstępstwa

 • Przegląd dopuszczalnych wielkości emisji – co powinni wziąć pod uwagę prowadzący instalacje?
 • Odstępstwa przewidziane Dyrektywą MCP:
  • tzw. limited lifetime – ograniczona ilość godzin pracy obiektu plus możliwość opt-out – czy dopuszczalne w Polsce;
  • małe systemy wydzielone i mikrosystemy wydzielone – kontekst prac nad wprowadzeniem Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych do krajowego systemu prawnego, możliwości zakwalifikowania obiektu
  • jako należącego do małego bądź mikrosystemu wydzielonego i odstępstwa powiązane z taką kwalifikacją;
  • tzw. public heating – derogacja dla obiektów zaopatrujących publiczne sieci ciepłownicze. Sposób określenia średniej kroczącej, dopuszczalne wielkości emisji;
  • derogacja dla jednostek opartych na biomasie;
  • derogacja powiązana z bezpieczeństwem krajowego systemu przesyłu gazu;
  • derogacja dla obiektów wykorzystujących paliwo o małej zawartości siarki. Zasady kalkulacji okresu sześciomiesięcznego i kwestia możliwości powtórzenia przyznania wyłączenia;
  • derogacja dla obiektów wykorzystujących paliwa gazowe – powtarzalność krótkotrwałych okresów odstępstwa.
 • Zaostrzone wymogi dla nowych średnich obiektów energetycznego spalania od 20 grudnia 2018 r. oraz zasady odstępstwa
 • Strefy wysokoemisyjne i możliwość wprowadzenia surowszych wymogów środowiskowych, zgodnie z brzmieniem Dyrektywy MCP
12:30

Przerwa na lunch

13:45

Obowiązki operatorów instalacji

 • Kontrole środowiskowe i ryzyko wstrzymania eksploatacji obiektu energetycznego spalania
 • Akty delegowane Komisji – możliwość dalszego zaostrzenia dopuszczalnych wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu
  • zasady pracy Komitetu art. 75 ust. 1 Dyrektywy IED. Przejrzystość procedury komitologicznej. Doświadczenia z przyjmowania Konkluzji BAT dla LCP;
  • możliwość wpływu na kierunki regulacji – zasadność działań na zasadzie rzecznictwa interesów;
  • możliwość powołania się na zasadę proporcjonalności ograniczeń. Rzetelność naukowych podstaw zaostrzenia dopuszczanych wielkości emisji
14:00

Przerwa kawowa

14:30

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Organizacja właściwych organów administracji i ich kompetencje
  • rola Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami i Ministra Środowiska;
  • rola zarządów województw – możliwość i obowiązek zaostrzenia standardów emisyjnych na określonych obszarach. Zasadność dialogu z przedstawicielami przemysłu
  • rola inspekcji ochrony środowiska
  • rola organów samorządu terytorialnego
 • Rozbudowane zasady łączenia instalacji – poziom implementacji krajowej
 • Regulacja odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji
  • kwalifikujące się instalacje. Ocena zgodności implementacji Dyrektywy MCP do przepisów krajowych z postanowieniami tej Dyrektywy;
  • warunki przyznania odstępstwa;
  • formalności, jakich należy dopełnić oraz omówienie linii czasu istotnych terminów.
 • Nowe obowiązki prowadzących instalacje i dolegliwości związane z brakiem ich realizacji
 • Przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji – plan ratunkowy i pożądane działania
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Dyrektywa 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania
 • Ustawa z dnia 15 września 2017 r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W końcu listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementująca dyrektywę MCP. Nowe regulacje wprowadzają nowe, restrykcyjne normy emisji zanieczyszczeń dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP), czyli obiektów energetycznego spalania o mocy cieplnej między 1 MW a 50 MW. Nowe obiekty MCP będą musiały przestrzegać nowych standardów emisji już od 20 grudnia 2018 roku, istniejące obiekty mają czas na dostosowanie do 1 stycznia 2025 roku. Nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na rentowność działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych i opłacalność inwestycji w nowe obiekty. Mec. Grzegorz Pizoń z kancelarii prawnej EY Law omówi szczegółowe rozwiązania nowelizacji, nowe normy oraz procedury derogacji dla średnich obiektów spalania.

Grupa docelowa:

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego oraz przedsiębiorstwa przemysłowe średniego spalania. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, przedstawicieli departamentów i działów:

 • Ochrony Środowiska i Ekologii
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Inwestycji i Technicznych
 • Badania i Rozwoju
 • Prawnego
 • Strategii

Kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu Firmy doradcze obsługujące ww. sektory

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zaostrzenie norm emisji dla średnich obiektów spalania – implementacja dyrektywy MCP „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 16.02.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 16.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zaostrzenie norm emisji dla średnich obiektów spalania – implementacja dyrektywy MCP (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Grzegorz Pizoń

Counsel, Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions)

Partnerzy