Zarządzanie outsourcingiem – wymogi regulacyjne i biznesowe

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 26.02.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Przygotowywanie i negocjowanie umów outsourcingowych w zakresie usług IT

 • RfI and RfP
 • Wybór dostawcy
 • Przygotowanie projektu umowy
 • Fazy negocjacji
10:00

Głowne wyzwania prawne w umowie outsourcingowej

 • Zakres projektu
 • Okreslenie zakresu współpracy stron
 • Terminy i kamienie milowe
 • Warunki płatności
 • Zakres odpowiedzialności
 • Ryzyko vendor lock-in
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Skuteczne mechanizmy zabezpieczające interes zamawiającego

 • Mechanizmy dyscyplinujące
 • Kary umowne
 • Gwarancje dobrego wykonania
 • Możliwość wyjścia z umowy
12:30

Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych pod RODO mające zastosowanie do umów outsourcingowych

 • Nowe wymogi w zakresie wyboru profesjonalnego dostawcy, w tym certyfikacja
 • Nowe obowiązki przetwarzającego
 • Wymagania odnośnie umów powierzenia przetwarzania danych
 • Praktyczne zastosowanie zasad Privacy by Design i Privacy by Default
 • Ryzyka związane z transferami danych
 • Wymogi dotyczące zabezpieczania danych
 • Sankcje za naruszenie ochrony danych
14:00

Przerwa na lunch

14:40

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów outsourcingowych, odpowiedzialność wykonawcy i postępowanie sądowe

 • Najczęstsze przypadki sporów na tle umów outsourcingowych na usługi IT; analiza orzecznictwa sądów
 • Strategia procesowa i czynności poprzedzające wszczęcie postępowania sądowego
 • Sposób przygotowania materiału dowodowego
 • Przebieg postępowania procesowego: postępowanie zabezpieczające, postępowanie główne i egzekucyjne
16:00

Wyzwania prawne związane z umowami chmurowymi

 • Cechy charakterystyczne rozwiązań chmurowych
 • Wyzwania prawne i regulacyjne
 • Wymogi KNF
 • Ochrona danych osobowych w chmurze

 

17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Tworzenie umów na usługi informatyczne
 • Mechanizmy zabezpieczające interes zamawiającego
 • Jak dochodzić praw wobec firm outsourcingowych usługi IT?
 • Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych pod RODO
 • Metody zabezpieczeń przy zawieraniu umów
 • Umowy chmurowe


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Outsourcing jest korzystaniem z zewnętrznych źródeł. Wymaga to przekazywania wielu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmom zewnętrznych. Wiąże się to z bardzo dużą odpowiedzialnością oraz zapewnieniem bezpieczeństwa stronom zawierających umowy.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo o:

 • kwestiach dochodzenia praw wobec firm outsourcingowych usługi IT
 • umowach na podstawie wytycznych RODO
 • obowiązkach nakładanych przez RODO na dostawców usług IT
 • metodach zabezpieczeń przy zawieraniu umów

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do:

 • Prawników
 • Dyrektorów działu IT
 • Działów compliance
 • Działów outsourcingu

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie outsourcingiem – wymogi regulacyjne i biznesowe „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 5.02.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 5.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.02.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie outsourcingiem – wymogi regulacyjne i biznesowe (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Łukasz Czynienik

Radca Prawny, Counsel, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Associate Partner, Adwokat, Kancelaria EY Law

Partnerzy

sare-logo-h45