Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG

Grupa tematyczna: Banki, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Instytucje Finansowe

Tagi: KNF | AML | MiFID II | ESG | ESMA | SFDR | CSRD | MiFIR | FIO/SFIO | FIZ

Data: 24-25.05.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.05-25.05.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Planowane zmiany prawne i regulacyjne dla podmiotów rynku finansowego

 • Projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z listopada 2022 r. - omówienie najważniejszych założeń
 • Nowe zasady dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym „usługa dystrybucji”
 • Zasady łączenia Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ)
 • Plan przekształcenia FIZ w FIO/SFIO
 • Zmiany dotyczące rozliczeń TFI z dystrybutorami jednostek uczestnictwa FIO/SFIO

Piotr Klamka
Klamka Legal

10:45

Przerwa

11:00

Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyka zrównoważonego rozwoju - implementacja wymogów ESG w MiFID II

 • Obowiązki instytucji finansowych w zakresie ESG zgodnie z europejskimi wytycznymi: Taksonomia UE, SFDR, zmiany w MIFID II
 • Zmiany w Rozporządzeniu TFI z 2022 r.: prawidłowy system nadzoru zgodności, regulaminy compliance uwzględniające ryzyka ESG,  raportowanie ryzyka ESG
 • Dyrektywa CSRD i Rozporządzenie SFDR – sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju i ujawnianie informacji o zrównoważonym finansowaniu
 • Prawidłowe konstruowanie kwestionariusza odpowiedniości MIFID - badanie preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju

Joanna Mróz-Bednarz
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Borys Sawicki
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

12:30

Przerwa

13:15

Zdalna sprzedaż produktów inwestycyjnych w świetle najnowszych wymogów AML

 • Zdalny onboarding klienta na gruncie aktualnych regulacji (ustawa AML, Wytyczne EBA, stanowiska UKNF)
 • Rola AMLCO (ustawa AML, Wytyczne EBA, stanowisko UKNF)
 • Wpływ spodziewanych i nadchodzących regulacji (pakiet AML, rozporządzenie AI) na procesy zdalnego onboardingu

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

14:15

Przerwa

14:30

Zasady rozliczeń TFI z dystrybutorami w reżimie zachęt - aktualny model i planowane zmiany

 • Modyfikacja modelu zgodnie z projektem zmian w pakiecie MiFIDII/MiFIR
 • Zaostrzenie wymogów dla usług zarządzania portfelem i całego doradztwa inwestycyjnego
 • Planowane zmiany w rozliczeniach dot. funduszy FIO/SFIO
 • Konflikty interesów w zakresie zachęt 

Michał Karwasiński
KSZ Smart Legal

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:30

Rejestracja uczestników

9:45

Wymogi zarządzania produktowego - analiza odpowiedniości i adekwatności, kanały dotarcia do klienta

 • Podstawowe zasady klasyfikacji klientów na gruncie MiFID II
 • Określanie grup docelowych produktów a badanie adekwatności i odpowiedniości produktów dla klientów
 • Zarządzanie produktowe i ocena adekwatności w świetle stanowisk UKNF oraz wytycznych ESMA z 2022 r. i 2023 r.
 • Czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) w zarządzaniu produktowym oraz przy ocenie adekwatności
 • Możliwości dotarcia do nowych klientów, wybór kanałów dystrybucji, jakość obsługi oraz dobre praktyki dla utrzymania obecnych

Nikola Jadwiszczak-Niedbałka
Krzysztof Rożko i Wspólnicy

11:15

Przerwa

11:30

Projektowane zmiany w zakresie rozszerzenia i wzmocnienia kompetencji nadzorczych KNF - zgodnie z projektem ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 • Nowe uprawnienia w zakresie nakładania kar i prowadzenia czynności kontrolnych
 • Kontrole oraz przegląd ostatnich kar KNF
 • Cyfryzacja w działaniach KNF: doręczenia elektroniczne, czynności kontrolne i nadzorcze

Witold Oszczanowski
Associate, SSW Pragmatic Solutions

12:45

Przerwa

13:30

Obowiązki i odpowiedzialność komórki compliance, Zarządu i Rady Nadzorczej za zarządzanie produktowe w instytucji finansowej

 • Zadania organu zarządzającego i jednostki compliance w ramach eliminacji ryzyk związanych z wymogami AML
 • Funkcjonowanie komórki compliance zgodnie z wymogami wytycznych ESMA
 • Odpowiedzialność compliance, Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie zarządzania produktowego, zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów i organów nadzorczych, w tym ryzyk ESG 

Justyna Postępska (Czekaj)
Just Comply

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Pod koniec 2022 r. ukazała się nowa wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Projekt zawiera proponowane nowelizacje 28 ustaw, a należą do nich m.in.: akty prawne o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz propozycje rozwiązania problemu tzw. ,,zachęt,, w działalności dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na wydarzeniu Eksperci omówią planowane zmiany prawne i regulacyjne dla podmiotów rynku finansowego, obowiązki instytucji w ramach produktów inwestycyjnych w obszarze ESG zgodnie z europejskimi wytycznymi oraz praktyczne aspekty zarządzania produktowego według MiFID II. Dodatkowo przedstawione zostaną kwestię wymogów dyrektywy AML VI, zasady rozliczeń TFI z dystrybutorami funduszy oraz analiza adekwatności i odpowiedniości.

Główne zagadnienia

 • Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyka zrównoważonego rozwoju - implementacja wymogów ESG w MiFID II
 • Produkty MIFiD II a wymogi dyrektywy AML VI
 • Zasady rozliczeń TFI z dystrybutorami w reżimie zachęt - aktualny model i planowane zmiany
 • Wymogi zarządzania produktowego - analiza odpowiedniości i adekwatności, kanały dotarcia do klienta
 • Projektowane zmiany w zakresie rozszerzenia i wzmocnienia kompetencji nadzorczych KNF
 • Obowiązki i odpowiedzialność komórki compliance, Zarządu i Rady Nadzorczej za zarządzanie produktowe w instytucji finansowej

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, domów maklerskich i banków, a w szczególności:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Działy Prawne
 • Działy Compliance
 • Działy Nadzoru
 • Działy Ryzyka
 • Działy Inwestycji
 • Działy Funduszy
 • Działy Produktów detalicznych i inwestycyjnych
 • Działy Zarządzania aktywami

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Michał Soroka

Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: m.soroka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2795 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.05.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Justyna Postępska-Czekaj

Justyna Postępska-Czekaj

Radca Prawny, Just Comply

Piotr Klamka

Piotr Klamka

Partner, Radca prawny, Klamka Legal

Witold Oszczanowski

Witold Oszczanowski

Associate, SSW Pragmatic Solutions

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Nikola Jadwiszczak-Niedbałka

Nikola Jadwiszczak-Niedbałka

Radca prawny, KRWLEGAL

Michał Karwasiński

Michał Karwasiński

Radca Prawny, KSZ Smart Legal

Joanna Mróz-Bednarz

Joanna Mróz-Bednarz

Prawnik, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Borys Sawicki

Borys Sawicki

Senior Counsel, Radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij