Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV

Grupa tematyczna: Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Grupy kapitałowe

Data: 25-26.03.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.02-27.03.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Cykl życia oceny ryzyka oraz wdrażanie środków do właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem w ramach instytucji obowiązanej

 • Czynniki ilościowe i jakościowe wpływające na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz możliwe obszary jego niwelowania
 • Sporządzanie algorytmu oceny dostosowanego do indywidualnego charakteru danej instytucji obowiązanej oraz dokumentowanie przeprowadzanej oceny
 • Wdrażanie środków do właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem oraz prowadzenie dokumentacji w ramach dokonanej oceny
Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Symptomy identyfikujące transakcje podejrzane – case study

 • Sposoby monitorowania przepływów pieniężnych przy obsługiwanych transakcjach – przykłady zaimplementowanych rozwiązań
 • Klasyfikacja transakcji podejrzanych a transakcji typu fraud
 • Działania, które warto podjąć w przypadku identyfikacji naruszenia procedury AML
 • Ryzyka związane z obsługą transakcji okazjonalnych
 • Mechanizmy wychwytywania transakcji o nietypowym charakterze
Artur Napora-Rutkowski

Artur Napora-Rutkowski

13:15

Lunch

14:15

Zasady przekazywania zawiadomień o okolicznościach mających wskazywać na popełnienie przestępstwa na gruncie AML

 • Nowe zasady dotyczące częstotliwości raportowania transakcji zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy
 • Zgłaszanie naruszeń przepisów ustawy – zadania spoczywające na instytucji obowiązanej (procedury, dokumentacja, obowiązki pracowników)
 • Rola GIIF i KNF w zakresie przyjmowania zawiadomień i dalsze działania regulatorów w tym obszarze
Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski

15:15

Wdrożenie mechanizmów i systemów informatycznych obsługujących raportowanie do GIIF

 • Zakres zmian wynikających z wprowadzenia nowego rejestru transakcji raportowanych do GIIF
 • Przystosowanie systemów informatycznych do najnowszych zasad raportowania
Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Whistleblowing AML w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Paweł Stykowski

Paweł Stykowski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Obowiązki instytucji obowiązanych w obszarze wstrzymania transakcji i/lub blokady rachunku

 • Weryfikacja klientów i ich tożsamości - kontrowersje na linii RODO i AML
 • Wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta
 • Informowanie klienta o wszelkich aspektach związanych z podejrzanymi transakcjami
Michał Synowiec

Michał Synowiec

13:00

Lunch

14:00

Zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 • Badanie struktury własności klienta – problemy ze wskazaniem beneficjenta rzeczywistego
 • Zasady zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR
 • Wnioskowanie oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych znajdujących się w rejestrze
Bartosz Gauza

Bartosz Gauza

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Cykl życia oceny ryzyka instytucji – czynniki ilościowe i jakościowe
 • Symptomy identyfikujące transakcje podejrzane – identyfikacja i zarządzanie procedurami w ramach AML
 • Nowe zasady raportowania do GIIF i wyzwania w zakresie dostosowania systemów IT
 • Zgłaszanie naruszeń przepisów ustawy – zadania spoczywające na instytucji obowiązanej
 • Weryfikacja klientów i ich tożsamości - kontrowersje na linii RODO i AML
 • Zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Do 13 lipca 2019 r, czyli w rok od wejścia w życie ustawy wdrażającej przepisy IV dyrektywy AML, instytucje finansowe mają czas na całościowe dostosowanie swoich systemów informatycznych do obowiązującej regulacji. Procedura przysposobienia systemów jest zadaniem złożonym, wymagającym opracowania wymagań biznesowych, wraz z całym zakresem testów i aspektów wdrożeniowych. Na wszystko potrzeba czasu, a jest to tylko jeden z elementów złożonych przepisów i aktów wykonawczych, które pomimo dość szczegółowego podejścia nie ułatwiają interpretacji przepisów. Drugim ważnym aspektem jest relacja z nadzorcami, głównie z GIIF i KNF, przede wszystkim w zakresie raportowania transakcji, sprawozdawczości, czy już samych aspektów kontrolnych. Pracy z pewnością nie ułatwiają zgrzyty na linii AML – GDPR w obszarze dokumentowania czynności, relacji z klientem czy też zabezpieczenia przechowywania danych.

Nasze spotkanie ma głównie na celu uporządkowanie wiedzy, pogłębionej przez doświadczenie Ekspertów jak i uczestników konferencji, wyciągnięcia wniosków z aktualnych wdrożeń i przeanalizowaniu sytuacji nastręczających aktualnie trudności lub też mogących pojawić się w niedalekiej przyszłości.

Kieruje nami podejście kompleksowe, od kwestii mikro koncentrujących się na procedurach w spółce, szkoleniach pracowników, stworzeniu odpowiednich standardów, pogodzeniu AML z innymi regulacjami, poprzez całokształt oceny ryzyka instytucji i czynników na to wpływających, kończąc na relacjach z nadzorcami i innych uczestnikach rynku.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

 • banki
 • domy maklerskie
 • zakłady ubezpieczeń
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • instytucje płatnicze
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • compliance
 • prawnego
 • audytu i kontroli wewnętrznej
 • nadzoru i monitoringu zgodności

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 13.02.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.02.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.02.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.03.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Artur Napora-Rutkowski

Artur Napora-Rutkowski

Dyrektor Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Deutsche Bank Polska

Bartosz Gauza

Bartosz Gauza

Associate, Deloitte Legal

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Michał Synowiec

Michał Synowiec

Associate, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Paweł Stykowski

Paweł Stykowski

Radca Prawny, Local Partner, DWF Poland

Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski

Radca Prawny, Partner Zarządzający, kancelaria Lawarton

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij