Zarządzanie ryzykiem inwestycji budowlanych na gruncie nowego porządku prawnego

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska

Data: 01-02.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 03.09-02.10.2019

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa

8:45

Problematyczne aspekty realizacji przedsięwzięć budowlanych

 • Procedura nabywania kontraków; ocena oferty przetargów
 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane a rozliczenie finansowe kontrahentów
 • Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane
 • Renegocjacja cen kontraktów – możliwości postępowań sądowych
Jarosław Sroka

Jarosław Sroka

10:00

Przerwa kawowa i czas na networking

10:15

Skuteczne zastrzeganie kar umownych w umowach o roboty budowlane

 • Jak skutecznie zastrzec karę umowną i jak się przed nią bronić?
 • Kara umowna a odstąpienie
 • Procesowe aspekty dotyczące kar umownych
 • Wybrane orzecznictwo
Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

Magdalena Mila

Magdalena Mila

12:15

Przerwa na lunch

13:00

Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum

 • Zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy w prawie cywilnym i w prawie zamówień publicznych
 • Zakres solidarnej odpowiedzialność wobec podwykonawcy i dostawcy
 • Roszczenia pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą w związku z solidarną odpowiedzialnością wobec podwykonawcy
 • Granice swobody umów a regulacje ustawowe dotyczące solidarnej odpowiedzialności
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy
Jakub Mianowski

Jakub Mianowski

14:30

Dostępne rozwiązania w zakresie ochrony, także finansowej, przedsiębiorstwa na etapie realizacji inwestycji

 • Zaostrzone zasady analizy przedsiębiorstw ubiegających się o udzielnie zlecenia (potencjał techniczny, mozliwości finansowe, gwarancje)
 • Nowe zasady waloryzacji kontraktów budowlanych
 • Ocena ryzyka realizacji przedsięwzięcia
 • Kontraktowe zabezpieczenie interesów stron w umowie o roboty budowlane
Marcin Szerszeń

Marcin Szerszeń

15:30

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Problemy rozliczeń finansowych – wprowadzenie nowych praktyk prawnych w walce z zatorami płatniczymi

 • Kary ze strony Prezesa UOKiK za regularne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań
 • Raportowanie przedsiębiorstw do MPiT swoich praktyk płatniczych
 • Ulga na złe długi w podatkach PIT i CIT
 • Split payment a poprawienie płynności finansowej
 • Wyrok TSUE z 8 maja 2019 r. (sygn. akt C-127/18)
Magdalena Zasiewska

Magdalena Zasiewska

11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:15

Założenia nowelizacji prawa budowlanego na etapie rozpoczęcia inwestycji

 • Zmiana obszaru oddziaływania inwestycji - postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę
 • Wprowadzenie zmian dotyczących procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Nowe zasady legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych
 • Składanie projektu budowlanego w urzędzie na podstawie nowych regulacji – wymagania
Mateusz Grabiec

Mateusz Grabiec

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Realizacja przedsięwzięć budowlanych w świetle zmian prawnych

 • Wydawanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodno – kanalizacyjnych oraz realizacji przyłączy do tych sieci
 • Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki” w przypadku użytkowania obiektów budowlanych bez pozwolenia
 • Aktualizacja kwestii dotyczących tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • Nowelizacja prawa budowlanego i jej połączenie z realizacją programu Czyste powietrze
Grażyna Kuźma

Grażyna Kuźma

15:30

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W najbliższym czasie branżę budowlaną czekają prawdziwe rewolucje w przepisach. Oprócz dużej nowelizacji prawa budowlanego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma zamiar wprowadzić szereg zmian w ustawach pokrewnych, które również regulują realizację inwestycji budowlanych – prawo wodne, prawo energetyczne oraz prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ma objąć m.in.: postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, zmianę podziału projektu budowlanego, zmiany w przenoszeniu pozwolenia i zgłoszenia budowy, wprowadzenia zasad karania z tytułu nielegalnego użytkowania, zaktualizowanie wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych, a także wymogi przeciwpożarowe.

1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie również ustawa ograniczająca zatory płatnicze, która wprowadzi skrócenie terminów zapłaty, wprowadzi obowiązek raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych, wprowadzi uprawnienia dla prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, wprowadzi ulgę na złe długi w PIT i CIT. Będą również wyższe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.

O czym jeszcze powiedzą Prelegenci? Problemy z rozliczeniami finansowymi z kontrahentem, wzrost cen materiałów i prądu – czyli jak renegocjować kontrakty? Poruszą również skuteczne zastrzeganie kar w umowach o roboty budowlane. A także zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy w prawie cywilnym i w prawie zamówień publicznych. Gwarancja i rękojmia, a także kwestia odszkodowań. Eksperci przedstawią możliwości kontraktowego zabezpieczenia interesów stron w umowach o roboty budowlane. Omówione zostaną kompleksowo planowane zmiany prawne. Podczas dwóch dni konferencji branżowi specjaliści przedstawią Państwu praktyczne rozwiązania trudności, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa oraz wytłumaczą zapisy nowych ustaw. Zapraszamy!

 

Główne zagadnienia:

 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane a rozliczenie finansowe kontrahentów
 • Renegocjacja cen kontraktów – możliwości postępowań sądowych
 • Skuteczne zastrzeganie kar umownych w umowach o roboty budowolane
 • Zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy w prawie cywilnym i w prawie zamówień publicznych
 • Wprowadzenie nowych praktyk prawnych w walce z zatorami płatniczymi
 • Realizacja przedsięwzięć budowlanych a nowelizacja prawa budowlanego

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do firm deweloperskich oraz budowlanych. W szczególności do udziału zapraszamy działy prawne, inwestycyjne, przygotowania i realizacji umów. Adresatami wydarzenia są również kancelarie prawne oraz firmy doradczo-konsultingowe działające na rynku nieruchomości.
Działy:

 • Prawny
 • Inwestycji
 • Przygotowania i realizacji umów
 • Kontrolingu i nadzoru

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 02.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 02.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem inwestycji budowlanych na gruncie nowego porządku prawnego „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 20.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 02.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 02.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.09.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój nteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 02.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 02.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

Prowadzący

Grażyna Kuźma

Grażyna Kuźma

Partner/Radca prawny, Kancelaria Taylor Wessing

Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Norek i Wspólnicy

Jakub Mianowski

Jakub Mianowski

Adwokat, Kancelaria RMS Mianowski Sawicki

Jarosław Sroka

Jarosław Sroka

Partner, Radca Prawny,Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson

Magdalena Mila

Magdalena Mila

Prawnik, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

Magdalena Zasiewska

Magdalena Zasiewska

Doradca podatkowy, Head of Taxes, Kancelaria JDP

Mateusz Grabiec

Mateusz Grabiec

Partner, Kancelaria Baker McKenzie

Marcin Szerszeń

Marcin Szerszeń

Grupa Erbud, członek Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij