Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i technicznym w obszarze ochrony powietrza

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 08-09.10.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 06.09-10.10.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

EU ETS - przegląd przepisów na potrzeby IV etapu rozliczeniowego (2021-2030) - procedowane zmiany na szczeblu unijnym i polskim

 • Postanowienia najnowszej reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na okres po 2020 r.
 • Polityka klimatyczna w obszarze ochrony powietrza w ramach pakietu zimowego - postępy w pracach dot. ochrony powietrza
 • Emisje zanieczyszczeń do powietrza - aspekt prac nad nowelizacją ustawy o systemie handlu emisjami i rozporządzeniami wykonawczymi
 • Narzędzia łagodzące skutki wyjścia poza normy przedstawione w EU ETS
 • Jak poruszać się na granicy dozwolonych limitów i nadal postępować wg prawa
Agnieszka Skorupińska

Agnieszka Skorupińska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wątpliwości prawne przy wdrażaniu Konkluzji BAT dla instalacji LCP

 • Istota Konkluzji BAT LCP i różnice na tle dotychczasowych regulacji dotyczących emisji przemysłowych
 • Kompleksowe podejście do zapewnienia zgodności działania firmy z wiążącymi regulacjami - proces wyznaczania planu i jego wdrożenie
 • Odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych - strategia ubiegania się o złagodzenia względem Konkluzji BAT LCP
Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Praktyczne aspekty monitorowania, rozliczania oraz weryfikowania wielkości emisji

 • Pomiary na potrzeby rozliczenia emisji a pomiary potrzebne do uzyskania bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji
 • Problemy techniczne dot. eksploatacji i utrzymania instalacji (np. uśrednianie okresowe, pomiary ciągłe - rozporządzanie i regulacja pomiarów)
 • Pomiary strumieni paliw/surowców/produktów - case study, np. jak przygotować instalację do pomiarów; jaki jest zakres częstotliwości pomiarów i ich monitorowania w szczególności na potrzeby uzyskania bezpłatnych przydziałów uprawnień
 • Jak monitorować, aby pomiary były adekwatne i szczegółowe względem użytkowanych instalacji
 • Redukcja ryzyka zakresu odpowiedzialności stron w ramach outsourcingu usług monitorowania instalacji uczestniczących w EU ETS
Wiktor Krawczyk

Wiktor Krawczyk

16:00

Zakończenie I dnia konferencji

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Najczęstsze błędy formalne i merytoryczne popełniane przez przedsiębiorstwa w związku z rozliczaniem emisji gazów cieplarnianych

 • Procedura formalna związana z rozpoczęciem użytkowania nowej instalacji
 • Wymagane pozwolenia zintegrowane a pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Problemy związane z klasyfikacją instalacji i dopełnieniem formalności z nimi związanymi
 • Wymagania dot. przekazywania raportów z wynikami pomiarów do regulatorów - proces sprawozdawczy (głównie KOBiZE)
 • Opłaty środowiskowe wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, przydzielonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych)
Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowelizacja dot. zmian inspekcji ochrony środowiska

 • Co czeka przedsiębiorstwa
 • Jak przystosować się do zmian
Karol Jaworecki

Karol Jaworecki

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Ryzyka techniczne dot. inwestycji - pozyskiwanie środków finansowych dzięki współpracy z bankami i instytucjami publicznymi

 • Czynniki określające możliwość pozyskania finansowania od inwestora
 • Oddziaływanie inwestycji na środowisko
 • Analiza wniosków do urzędów dot. dofinansowania, darmowych uprawnień do emisji zanieczyszczeń - proces pozyskiwania i weryfikacji uprawnień do emisji
 • Pozyskiwanie środków inwestycyjnych z programów krajowych, regionalnych i unijnych
 • Inwestowanie i współpraca z bankami w zakresie pozyskiwania środków
 • Zarządzanie kapitałem własnym w ramach obranej strategii inwestycyjnej
Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

15:30

Zakończenie konferencji oraz wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ochrona środowiska jest niebywale ważna dla władz unijnych, toteż przepisy, które mają między innymi na celu zwalczanie zbyt dużej emisji zanieczyszczeń do powietrza są wciąż aktualizowane oraz udoskonalane. Nadmiar regulacji i częste ich zmiany utrudniają spółkom energetycznym prawidłowe dostosowanie się do nich w określonym przez Unię Europejską okresie. Interpretacja przepisów stwarza trudności, gdyż są one niejasne, albo niemożliwe do przeniesienia w praktyce na istniejące obiekty ze względu na ograniczenia techniczne i ekonomiczne. Co to oznacza dla sektora energetycznego i jak prawidłowo dostosować się do wprowadzonych modyfikacji oraz jak zarządzać ryzykiem regulacyjnym i technicznym w obszarze ochrony powietrza - to są pytania, na które, otrzymają Państwo odpowiedzi na naszej konferencji. Wśród prelegentów znajdą się Eksperci z branży energetycznej i ochrony środowiska monitorowania, weryfikowania poziomu emisji oraz przedstawią najczęstsze błędy formalne i merytoryczne popełniane przez przedsiębiorstwa energetyczne względem uzyskiwania pozwoleń i monitorowania emisji gazów. Podczas wydarzenia zostaną omówione sposoby pozyskiwania finansowania inwestycji oraz ryzyk technicznych, które ich dotyczą. Dodatkowo uzyskają Państwo wiedzę z zakresu prawnego obowiązujących regulacji takich jak Konkluzje BAT i EU ETS  oraz praktycznego aspektu zastosowania ich w ramach monitorowania, eksploatacji i utrzymania instalacji oraz weryfikacji pomiarów.

Główne zagadnienia:

 • EU ETS - przegląd przepisów na potrzeby IV etapu rozliczeniowego
 • Wątpliwości prawne przy wdrażaniu unijnych regulacji EU ETS i Konkluzji BAT
 • Praktyczne aspekty monitorowania, rozliczania oraz weryfikowania wielkości emisji
 • Błędy formalne i merytoryczne popełniane względem uzyskiwania pozwoleń i monitorowania emisji gazów
 • Nowelizacja dot. zmian inspekcji ochrony środowiska
 • Ryzyka techniczne dot. inwestycji i pozyskiwanie na nie środków finansowych

Grupa docelowa:

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) oraz przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego, koksowniczego, gospodarki odpadami. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, przedstawicieli departamentów i działów:

 • Ochrony Środowiska i Ekologii
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Inwestycji i Technicznych
 • Prawnego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 05.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 05.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i technicznym w obszarze ochrony powietrza „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 22.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 05.09.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 05.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i technicznym w obszarze ochrony powietrza (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Agnieszka Skorupińska

Agnieszka Skorupińska

Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

Counsel w Kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions)

Karol Jaworecki

Karol Jaworecki

Radca prawny, DWF Poland Jamka sp. k.

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Radca prawny, Local Partner, DWF Poland Jamka sp. k.

Wiktor Krawczyk

Wiktor Krawczyk

Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij