Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych z perspektywy inwestora

Grupa tematyczna: Branża deweloperska

Data: 18-19.04.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 15.03-30.04.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zarządzanie ryzykiem na etapie projektu inwestycji – metodyka unikania błędów w ramach realizacji inwestycji

 • Prawidłowe konstruowanie umowy między inwestorem a wykonawcą - działania mające na celu obniżenie potencjalnego ryzyka we współpracy
 • Określenie właściwej alokacji ryzyka – rozkład zidentyfikowanych przez inwestora potencjalnych ryzyk (ryzyka związane z realizacją projektu; ryzyka prawne; ryzyka finansowe)
 • Wzorcowa alokacja ryzyk vs przykłady nieadekwatnej alokacji – przykłady zapisów umownych
Jarosław Sroka

Jarosław Sroka

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Działania inwestora zapobiegające występowaniu ryzyka w kluczowych etapach realizacji inwestycji

 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – zasady rozliczeń między stronami
 • Postępowanie w przypadku upadłości firmy – uprawnienia inwestora
 • Instytucja zabezpieczenia należytego wykonania umowy – rozliczenia i spory z tym związane
Piotr Stenko

Piotr Stenko

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Roszczenia wykonawcy i podwykonawcy wobec inwestora – jak im zaradzić i jakie rozwiązania stosować?

 • katalog roszczeń przysługujących wykonawcy i podwykonawcy – omówienie wybranych roszczeń (najciekawszych z punktu widzenia inwestora)
 • mechanizmy obronne przed roszczeniami i ocena ich skuteczności
 • praktyczne aspekty związane z dochodzeniem roszczeń (w tym dokumentowanie potencjalnych roszczeń)
Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Prawo a praktyki na rynku – najnowsze orzecznictwo sądowe i zasady postępowania w procesach budowlanych

 • Pytania i odpowiedzi - praktyki branży w zakresie stosowania prawa -przepisy o faktyczne działania rynku, kontrowersje, interpretacje, wątpliwości
Marcin Wierciński

Marcin Wierciński

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowe przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora

 • Zgoda inwestora na zlecenie przez wykonawcę robót budowlanych podwykonawcy – ryzyko podwójnej zapłaty przez inwestora wynagrodzenia za zrealizowane prace
 • Obowiązki inwestora względem innych uczestników procesu inwestycyjnego
Łukasz Mróz

Łukasz Mróz

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Odbiór inwestycji – możliwe konflikty na linii inwestor – wykonawca

 • związane ze stanem technicznym zdanej inwestycji, niespójność projektu ze stanem rzeczywistym etc.
Dominika Jędrzejczyk

Dominika Jędrzejczyk

dr Rafał Morek

dr Rafał Morek

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zarządzanie ryzykiem na etapie projektu inwestycji – metodyka unikania błędów w ramach realizacji inwestycji
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe i zasady postępowania w procesach budowlanych
 • Nowe przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora
 • Odbiór inwestycji – możliwe konflikty na linii inwestor-wykonawca

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Perspektywa wystąpienia ryzyka inwestycyjnego na etapie planowania, realizacji i końcowego odbioru inwestycji jest zjawiskiem powszechnym i kosztownym. W przypadku podjęcia działań obniżających potencjalne ryzyko, przedsiębiorca ma możliwość zabezpieczenia się i uniknięcia błędów na poszczególnych płaszczyznach projektu budowlanego. Podczas konferencji zostaną omówione praktyczne rozwiązania konfliktów występujących przy realizacji inwestycji budowlanych. Dodatkowo zostaną zaprezentowane metody unikania błedów w ramach przedsięwzięcia poprzez prawidłowe konstruowanie umowy między inwestorem a wykonawcą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu podczas którego dowiedzą się Państwo:

 • jakie działania podjąć by zapobiec występowaniu ryzyka w kluczowych etapach realizacji inwestycji,
 • jakie metody służą zapobieganiu i rozwiązywaniu żądań wykonawcy i podwykonawcy wobec inwestora.

Grupa docelowa:

Konferencje kierujemy do przedstawicieli firm deweloperskich w szczególności do zarządu, działów prawnych oraz działu ds. inwestycji. Ponadto adresatami konferencji są także kancelarie prawne, firmy inwestycyjne oraz firmy doradczo – konsultingowe działające na rynku nieruchomości.

Działy:

 • Prawny
 • Inwestycji
 • Przygotowania i realizacji inwestycji
 • Umów
 • Nieruchomości
 • Kontraktów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych z perspektywy inwestora „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.02.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 14.03.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 14.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych z perspektywy inwestora (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Dominika Jędrzejczyk

Dominika Jędrzejczyk

Junior Associate, Kancelaria K&L Gates

dr Rafał Morek

dr Rafał Morek

Adwokat, Partner, Kancelaria DWF Poland

Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Norek i Wspólnicy

Jarosław Sroka

Jarosław Sroka

Partner, Radca Prawny,Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson

Marcin Wierciński

Marcin Wierciński

Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Piotr Stenko

Piotr Stenko

Senior Associate, Kancelaria CMS

Łukasz Mróz

Łukasz Mróz

Radca Prawny, Owner w Kancelaria Mróz

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij