Zarządzanie transferem danych w relacjach rynkowych – bieżące problemy i wyzwania

Grupa tematyczna:
IT i nowe technologie, Prawo

Data: 17-18.10.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Katarzyna
Kmiecicka

av

Maciej
Zychowicz

Trzy modele współpracy przy przetwarzaniu danych osobowych: powierzenie, udostępnienie czy współadministrowanie?

 • administrator danych i podmiot przetwarzający – teoria a praktyka
 • możliwe konfiguracje i odstępstwa od modelu współpracy (udostępnienie, powierzenie i współadministrowanie) – jak dobrać model do zakresu współpracy
 • powierzenie przetwarzania czy udostępnienie danych – negocjowanie jednolitego wzorca umownego, elementy obowiązkowe w umowie
 • umowa powierzania – studium przypadku w oparciu o najczęstsze konflikty interesów (np.: odmienne wzorce, nieadekwatna lista żądań jednej ze stron)
11:20

Przerwa kawowa

11:40
av

Przemysław
Zegarek

Audyt podmiotów przetwarzających – przeniesienie zapisów umownych na działania praktyczne

 • postanowienia umów powierzenia w zakresie audytów i kontroli procesora
 • zasadność przeprowadzenia audytu
 • praktyczne aspekty audytu: osoby przeprowadzające, udział procesora, zasady, przebieg dokumentowanie działań audytowych, zwrot kosztów
 • współpraca poaudytowa (wnioski, wdrażanie zaleceń)
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Marcin
Szkutnik

av

Małgorzata
Zdunek

Praktyczne aspekty realizacji praw osób, których dane dotyczą i ich wpływ na relacje między podmiotami

 • rodzaje przysługujących praw na gruncie RODO
 • formy składania wniosków – określenie właściwego adresata
 • weryfikacja tożsamości
 • problemy w ocenie wniosków i ich zasadności (wnioski nieprecyzyjne/ niepełne, anonimowe)
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Magdalena
Koniarska

Współpraca z podmiotami spoza EOG - wpływ RODO na zakres i charakter relacji rynkowych

 • standardowe klauzule umowne – stanowisko Komisji Europejskiej a rekomendacje Europejskiej Rady Ochrony Danych
 • BCR – kiedy są niezbędne, a kiedy mogą nie zadziałać - praktyczne wskazówki
 • kodeksy postępowania a certyfikacja - działania rynku i PUODO w tym zakresie
10:00
av

Łukasz
Czynienik

Zasady bezpieczeństwa przy udostępnianiu danych i ryzyka związane ze stosowanymi w transferach technologiami

 • ocena ryzyka własnego i podmiotu współuczestniczącego – elementy definitywnie podlegające analizie oraz czynniki wspomagające ocenę
 • kontrola administratora danych środkami stosowanymi przez podmiot przetwarzający
11:10

Przerwa kawowa

11:30
av

Ewa
Kurowska-Tober

ocena ryzyka własnego i podmiotu współuczestniczącego – elementy definitywnie podlegające analizie oraz czynniki wspomagające ocenę kontrola administratora danych środkami stosowanymi przez podmiot przetwarzający

 • obowiązki administratora i przetwarzającego w przypadku incydentu naruszenia ochrony danych
 • zgłoszenie naruszenia do regulatora i podmiotów danych
 • ryzyka i konsekwencje w związku z brakiem zgłoszenia lub też nadmierną dbałością o przepisy
12:45

Przerwa na lunch

13:45
av

Piotr
Czulak

Przenoszenie danych w ramach cloud computingu

 • rodzaje chmury i ryzyka z nimi związane w zakresie obszaru przetwarzania danych
 • identyfikacja zagrożeń przetwarzania danych w chmurze (przejrzystość i operacje przetwarzania, położenie infrastruktury IT, przechowywanie i udostępnianie danych)
15:00
av

Michał
Pękała

Współczesne technologie w służbie ochrony danych - Big Data, migracje danych, machine learning

 • dostosowanie wybranych narzędzie do skali przetwarzania
 • automatyzacja zadań, a udział czynnika ludzkiego – wyznaczanie granicy odpowiedzialności za procesy
 • identyfikacja i analiza ryzyk w skali mikro i makro
16:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Modele współpracy między podmiotami - udostępnienie a powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi – przeprowadzanie audytu dostawcy
 • Sytuacje trudne i potencjalnie konfliktowe w obszarze funkcjonowania umów powierzenia
 • Współpraca z podmiotami spoza EOG – standardowe klauzule umowne a BCR
 • Zasady bezpieczeństwa przy udostępnianiu danych - szyfrowanie danych a ochrona dostępu do danych w chmurze
 • Big Data, migracje danych, machine learning – udział nowych technologii w procesach przetwarzania danych

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Wokół stosowania RODO przez kilka ostatnich tygodni, narosło wiele mitów, sytuacji często absurdalnych, negatywnie wpływających na praktyki rynkowe, relacje z klientami czy kontrahentami. Objętość zagadnień do przyswojenia, różne kierunki interpretacyjne, zalecane rozwiązania prawne często uwarunkowane daną branżą, tylko dodatkowo skomplikowały sytuację, zamiast pomóc firmom w przejrzystym stosowaniu przepisów. Wychodząc naprzeciw tematyce, która nastręcza firmom najwięcej trudności w ramach zarządzania danymi, zorganizowaliśmy konferencję wraz ze współpracy z dwiema wiodącymi kancelariami z obszaru ochrony danych osobowych. Podczas intensywnych dwóch dni wydarzenia, rozłożymy na czynniki pierwsze, często tak demonizowane umowy powierzenia. Wskażemy najważniejsze punkty zapalne w tym zakresie oraz najlepsze modele współpracy, które warto zastosować niezależnie od branży, w ramach której się działa. Wiele uwagi dedykujemy także nowoczesnym technologiom, które wydają się niezbędne w obszarze zabezpieczenia transferu danych, ale i jednocześnie niosą ze sobą nowe rodzaje ryzyk, które nieraz trudno zidentyfikować i nimi zarządzać. Zachęcamy do dyskusji, do obalania mitów, do szerzenia jedynie tych pozytywnych i transparentnych praktyk, które pomogą firmom łatwiej funkcjonować, już i w tak przeregulowanej rzeczywistości.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym niejawnych i poufnych
 • Pracowników działów prawnych
 • Pracowników działów compliance
 • Pracowników działów bezpieczeństwa i IT

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie transferem danych w relacjach rynkowych – bieżące problemy i wyzwania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 04.09.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 17.09.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 17.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie transferem danych w relacjach rynkowych – bieżące problemy i wyzwania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Łukasz Czynienik

Radca Prawny, Counsel, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Przemysław Zegarek

Prawnik, Współwłaściciel, Kancelaria Lex Artist

avatar

Piotr Czulak

Aplikant Radcowski, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Katarzyna Kmiecicka

Prawnik, Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Kancelaria Lex Artist

avatar

Magdalena Koniarska

Adwokat, Associate, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Michał Pękała

Adwokat, Associate, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Marcin Szkutnik

Radca prawny, Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Kancelaria Lex Artist

avatar

Małgorzata Zdunek

Prawnik, Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Kancelaria Lex Artist

avatar

Maciej Zychowicz

Prawnik, Specjalista ds. ochrony danych osobowych, Kancelaria Lex Artist

Partnerzy