Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Grupa tematyczna: Spółki Skarbu Państwa

Tagi: HR | wynagrodzenia | SSP

Data: 22-23.06.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 10.06-23.06.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Zmienne i stałe składniki wynagrodzenia - przykłady rozwiązań

 • Analiza regulacji prawnych, które wpływają na system przyznawania wynagrodzeń
 • Wartościowanie stanowisk i siatka płac
 • Ocena pracowników, systemy motywacyjne i zasady przyznawania świadczeń dodatkowych
 • Określanie maksymalnej wartości świadczeń dodatkowych

Dr Emil Smogorzewski
DWF Poland

10:30

Przerwa

10:45

Stosowanie zasad wynagradzania członków Zarządów i Rad Nadzorczych w spółce

 • Zakres i praktyczny sposób realizacji obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń
 • Umowy o świadczenie usług zarządzania - negocjowanie warunków zatrudnienia
 • Efektywne systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej w oparciu o wymogi ustawowe

Ewa Marcisz
Baker McKenzie

12:00

Przerwa

12:45

Kształtowanie polityki wynagrodzeń zależnej od realizacji celów zarządczych

 • Wyznaczanie celów zarządczych adekwatnych do sytuacji rynkowej i działalności spółki
 • Dobór mierników stopnia realizacji celów organizacji 
 • Kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych

Małgorzata Fiedorczuk
PwC Polska

13:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Problematyka rozwiązywania konfliktów ze Związkami Zawodowymi 

 • Budowanie strategii prowadzenia negocjacji
 • Określanie celów i granic negocjacyjnych
 • Komunikacja ze związkami zawodowymi w trakcie trwania negocjacji
 • Obowiązki i prawa pracodawcy 

Jarosław Karlikowski
Noerr

10:45

Przerwa

11:00

Optymalizacja polityki wynagradzania w spółce i grupie kapitałowej

 • Budowanie polityki wynagrodzeń w grupie kapitałowej oparciu o nowe instrumenty prawa holdingowego w KSH
 • Podział obowiązków nadzorczych nad polityką wynagrodzeń w organizacji
 • Procesy ujednolicające system i zasady wynagradzania w organizacji
 • Restrukturyzacja zatrudnienia - wypowiadanie aktów zbiorowego prawa pracy, indywidualnych umów i warunków umów o pracę, zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść

Piotr Wielgosz
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

12:15

Przerwa

13:00

Konstruowanie przejrzystych regulaminów premiowania 

Wojciech Bigaj
BKB Baran Książek Bigaj

14:00

Polski Ład 2.0 - rozliczanie wynagrodzeń po 1 lipca 2022 r.

 • Kalkulacja płac członków Zarządu w świetle nowych przepisów
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz  podatek dochodowy
 • Wyliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem ulg
 • Pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Małgorzata Górska-Welikan
Crowe Polska

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach poświęconych tematyce kształtowania polityk wynagrodzeń, odpowiadających na potrzeby pracowników oraz wpierających realizacje celów spółki. Wiedza zdobyta podczas spotkania, umożliwi nie tylko ustalanie wynagrodzeń członków zarządu w zgodzie z przepisami prawa, ale także przyznawanie adekwatnych płac i efektywne motywowanie pracowników na wszystkich stanowiskach. W ramach spotkania zostaną również omówione zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów ze związkami zawodowymi oraz zmiany w rozliczaniu składek wprowadzonych przez Polski Ład 2.0.

Główne zagadnienia:

 • Zmienne i stałe składniki wynagrodzenia - przykłady rozwiązań
 • Stosowanie zasad wynagradzania członków Zarządów i Rad Nadzorczych w spółce
 • Kształtowanie polityki wynagrodzeń zależnej od realizacji celów zarządczych
 • Optymalizacja polityki wynagradzania w spółce 
 • Problematyka rozwiązywania konfliktów ze Związkami Zawodowymi 
 • Konstruowanie przejrzystych regulaminów premiowania 
 • Polski Ład 2.0 - rozliczanie wynagrodzeń po 1 lipca 2022 r.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli spółek, w których udziałowcem jest Skarb Państwa, w szczególności:

 • Dział HR
 • Dział Płac i Polityki Wynagrodzeń
 • Dział Prawny
 • Członków Zarządu
 • Członków Rady Nadzorczej

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT po 9.06.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.06.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Ewa Marcisz

Ewa Marcisz

Prawnik, Kancelaria Prawna Baker McKenzie

Małgorzata Fiedorczuk

Małgorzata Fiedorczuk

Wicedyrektor w zespole People & Organization, PwC Polska

Jarosław Karlikowski

Jarosław Karlikowski

Radca prawny, Senior Associate, Noerr

Wojciech Bigaj

Wojciech Bigaj

Senior Partner, Radca prawny, BKB Baran Książek Bigaj

Małgorzata Górska-Welikan

Małgorzata Górska-Welikan

Prawnik w Dziale Doradztwa Podatkowego, Crowe Polska

Dr Emil Smogorzewski

Dr Emil Smogorzewski

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria DWF Poland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij