Zgodność regulacyjna polityki wynagrodzeń i odpowiedzialność decydentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 14-15.11.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 14.10-30.11.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zasady ustalania wynagrodzeń pod reżimem Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń

 • Zasady ustalania widełek wynagrodzeń – co i w jaki sposób brać pod uwagę?
 • Warunki jakie należy spełnić, aby ustalić wynagrodzenie w wyższej lub niższej wysokości niż wynikająca z Ustawy
 • Czy każdy benefit przyznany członkowi zarządu i rady nadzorczej musi zostać przypisany do stałych lub zmiennych składników wynagrodzenia? Jak tego dokonać?
 • Jakie warunki należy uwzględnić przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia zmiennego?
 • Precyzyjne określanie celów zarządczych, od których zależy wynagrodzenie zmienne
 • Stawianie celów zarządczych innych niż te określone w katalogu celów zarządczych w Ustawie – case study
 • Kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych
 • Jak i kiedy uwzględniać dane podmiotów z grupy ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu?
Rafał Jaroszyński

Rafał Jaroszyński

Robert Stępień

Robert Stępień

11:30

Przerwa kawowa

12:30

PANEL DYSKUSYJNY: Ostatnie regulacje prawne – wpływ na ogólne funkcjonowanie i działanie poszczególnych departamentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 • Wpływ Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 • Wpływ Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Działania departamentów HR i Prawnego – wątpliwości, problemy, rozwiązania
Rafał Jaroszyński

Rafał Jaroszyński

Robert Stępień

Robert Stępień

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Problematyczne aspekty zawierania kontraktu menedżerskiego

 • Elementy kontraktu menedżerskiego wynikające z Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 • Analiza kluczowych postanowień kontraktu menedżerskiego – case study
 • Kontrakty menedżerskie a ZUS – zawieranie kontraktów z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą
Dr Izabela Szczygielska

Dr Izabela Szczygielska

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Członkowie zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 • Powoływanie nowych członków w spółkach z udziałem Skarbu Państwa w świetle Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Problematyka kształtowania wynagrodzeń nowych członków zarządów i rad nadzorczych
 • Odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych pod reżimem Ustawy
Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Aspekty praktyczne związane ze stosowaniem Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w spółce-matce, spółkach zależnych oraz podmiotach zagranicznych

 • Na kogo Ustawa faktycznie nakłada obowiązki i jakie one są?
 • Czy Ustawę stosuje się bezpośrednio?
 • Jak wprowadzić i stosować zasady wynikające z Ustawy? Jakie należy przygotować dokumenty i kto jest za to odpowiedzialny?
 • Co z umowami zawartymi na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów?
 • Jak stosować zasady wynikające z Ustawy w podmiotach zależnych? Jak ustalić podmioty z grupy, w których zasady powinny zostać zastosowane i w jaki sposób je wprowadzić?
 • Czy zasady należy stosować również od podmiotów z siedzibą za granicą? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Sankcje za nie wdrożenie zasad wynikających z Ustawy – kogo dotyczą i kiedy mogą zostać nałożone? Jak się uwolnić od odpowiedzialności?
Rafał Jaroszyński

Rafał Jaroszyński

Robert Stępień

Robert Stępień

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Przyznawanie świadczeń dodatkowych w spółkach z udziałem Skarbu Pańtwa

 • Ograniczenia ustawowe w przyznawaniu świadczeń dodatkowych
 • Katalog możliwych dodatkowych świadczeń – case study
 • Sposoby określania limitów kosztów w korzystaniu z mienia spółki
 • Określanie wartości odprawy a okres zatrudnienia
Monika Walasek

Monika Walasek

Wioleta Polak

Wioleta Polak

16:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zasady ustalania widełek wynagrodzeń – co i w jaki sposób brać pod uwagę?
 • Jak ustalać cele, od których zależy wynagrodzenie zmienne?
 • PANEL DYSKUSYJNY
 • Problematyczne aspekty zawierania kontraktu menedżerskiego
 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rad nadzorczych w świetle Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Kaskada wymogów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w spółce-matce, spółkach zależnych oraz podmiotach zagranicznych
 • Katalog możliwych dodatkowych świadczeń – case study

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Wdrożenie wymogów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami okazało się dla spółek z udziałem Skarbu Państwa bardzo problematyczne. Spółki zostały zobowiązane do ukształtowania na nowo polityki wynagradzania oraz do zmiany formy zatrudnienia kadry kierowniczej w swoich przedsiębiorstwach.
Dodatkowo obowiązująca od 9 września 2016 roku Ustawa tzw. nowa Ustawa kominowa już doczekała się nowelizacji. Na mocy Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 roku w nowej ustawie kominowej wprowadzono istotne zmiany. Otóż nałożono szereg dodatkowych warunków, jakie spółka dominująca z udziałem Skarbu Państwa i spółki od niej zależne muszą spełniać, aby wypłacić członkom swoich zarządów część zmienną wynagrodzenia, o której mowa w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń.
Zapraszamy na wydarzenie, podczas którego poruszone zostaną problematyczne aspekty obowiązku ukształtowania polityki wynagradzania na nowych zasadach, zawierania kontraktów menedżerskich oraz stosowania wymogów Ustawy w pozostałych spółkach w ramach danej Grupy Kapitałowej.

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli spółek, w których udziałowcem jest Skarb Państwa, w szczególności:

 • Dział HR ds. Płac i Polityki Wynagradzania
 • Dział Prawny
 • Członków Zarządu
 • Członków Rady Nadzorczej

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zgodność regulacyjna polityki wynagrodzeń i odpowiedzialność decydentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 26.09.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 13.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 13.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zgodność regulacyjna polityki wynagrodzeń i odpowiedzialność decydentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Dr Izabela Szczygielska

Dr Izabela Szczygielska

Adwokat, Local Partner, General Counsel, Kancelaria DWF Poland

Monika Walasek

Monika Walasek

Adwokat, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr

Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Adwokat, Starszy Prawnik, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Rafał Jaroszyński

Rafał Jaroszyński

Radca Prawny, Kancelaria Raczkowski Paruch

Robert Stępień

Robert Stępień

Radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Wioleta Polak

Wioleta Polak

Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij