Zmiany prawne mające wpływ na postępowanie cywilne i dochodzenie roszczeń

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: dochodzenie roszczeń | KPC | windykacja | restrukturyzacja | spory sądowe | postępowanie cywilne

Data: 01-02.02.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 23.01-02.02.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Przebieg postępowania i przygotowanie do rozprawy z uwzględnieniem projektowanych zmian KPC (druk sejmowy 2650)

 • Wyjaśnienie zmian organizacji postępowania cywilnego
 • Nowe, odrębne postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów
 • Wymogi wobec pozwu oraz pism procesowych
 • Posiedzenie przygotowawcze - najnowsze i przyszłe zmiany
 • Zmiany w zakresie zaostrzenia rygoru składania wniosków dowodowych, postanowienia dowodowe
 • Przesłuchanie świadka- zeznania na piśmie
 • Postępowania zażaleniowe w procesie cywilnym

Katarzyna Konieczna
RK Legal

Paulina Niedbała-Żurecka
RK Legal

11:00

Przerwa

11:15

Nowe zasady doręczania korespondencji sądowej

 • Zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym osób fizycznych, podmiotów wpisanych do KRS, przedsiębiorców wpisanych do CEIDG
 • Zasady doręczania pism pełnomocnikom zawodowym, doręczanie pism procesowych e-mailem przez profesjonalnych pełnomocników

Andrzej Girdwoyń
DWF Poland

Bartosz Rytel
DWF Poland

12:00

Doręczenie pozwu za pośrednictwem komornika sądowego - jak to wygląda w praktyce?

 • Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

Beata Rusin
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

13:15

Przerwa

14:00

Egzekucja z nieruchomości

 • Aspekty praktyczne
 • Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej

Beata Rusin
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

Andrzej Zorski
Pilawska Zorski Adwokaci

15:00

Rozszerzenie uprawnień rejentów

 • Główne zmiany w Prawie o notariacie
 • Potwierdzenie istnienia roszczenia pieniężnego 
 • Nakaz zapłaty wydawany przez notariusza - problematyka
 • Doręczenie nakazu
 • Sprzeciw od notarialnego nakazu zapłaty

Marcin Maruszczak
Kancelaria YLS

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego (UC120) i jej wpływ na postępowanie egzekucyjne

 • Podział procedur restrukturyzacyjnych na restrukturyzację zapobiegawczą oraz sanacyjną 
 • Wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej w okresie od otwarcia postępowania do chwili zakończenia postępowania restr. - stan obecny 
 • Wstrzymanie/wstrzymanie egzekucji komorniczej w okresie od otwarcia postępowania do chwili zakończenia postępowania restr. - stan projektowany
 • Przesłanki (odmowy) zatwierdzania układu - stan obecny 
 • Przesłanki (odmowy) zatwierdzania układu - stan projektowany 

Piotr Zimmerman
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

11:00

Przerwa

11:15

Windykacja należności od cudzoziemców

 • Właściwość sądu
 • Tryb postępowania uzyskania tytułów wykonawczych 
 • Nakaz europejski
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
 • Właściwość komornicza

Jakub Brzeski
GESSEL

12:45

Przerwa

13:30

Zmiany wynikające z Ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

 • Wymagania co do podmiotu prowadzącego działalność windykacyjną
 • Wymagania wobec windykatorów
 • Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i windykatorów
 • Czynności windykacyjne - ich zakres i wyłączenia

Rafael Poros
FILIPIAK BABICZ LEGAL

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Przed nami sporo zmian w temacie sporów sądowych i dochodzenia roszczeń. Kolejna nowelizacja procedury cywilnej ma za zadanie sprostać niejasnym kwestiom, jakie wyniknęły po wejściu w życie dużej nowelizacji KPC w 2019 r. Poza tym przed nami bardzo znaczące zmiany w Prawie o notariacie, Prawie restrukturyzacyjnym, Ustawie o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. To nie wszystko, podczas warsztatów, poza zmianami prawnymi i usystematyzowaniem wiedzy o dotychczas obowiązujących przepisach, Eksperci wypowiedzą się, na temat wielu problematycznych wątków pojawiających się na etapie dochodzenia należności.

Główne zagadnienia

 • Przebieg postępowania i przygotowanie do rozprawy z uwzględnieniem projektowanych zmian KPC
 • Nowe zasady doręczania korespondencji sądowej
 • Doręczenie pozwu za pośrednictwem komornika sądowego - jak to wygląda w praktyce?
 • Egzekucja z nieruchomości
 • Rozszerzenie uprawnień rejentów
 • Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego i jej wpływ na postępowanie egzekucyjne
 • Windykacja należności od cudzoziemców
 • Zmiany wynikające z Ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli takich działów jak:

 • Prawny
 • Prawnoprocesowy
 • Sporów sądowych
 • Restrukturyzacyjny
 • Egzekucyjny
 • Windykacyjny

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zmiany prawne mające wpływ na postępowanie cywilne i dochodzenie roszczeń „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 795 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.02.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zmiany prawne mające wpływ na postępowanie cywilne i dochodzenie roszczeń (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marcin Maruszczak

Marcin Maruszczak

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria YLS

Beata Rusin

Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

Andrzej Girdwoyń

Andrzej Girdwoyń

Associate, Aplikant adwokacki, DWF Poland

Katarzyna Konieczna

Katarzyna Konieczna

Adwokat, Head of Dispute Team B2C Credit Management Division RK Legal

Paulina Niedbała-Żurecka

Paulina Niedbała-Żurecka

Radca Prawny, Litigation Department, RK Legal

Andrzej Zorski

Andrzej Zorski

Adwokat, Wspólnik, Pilawska Zorski Adwokaci

Jakub Brzeski

Jakub Brzeski

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, GESSEL

Rafael Poros

Rafael Poros

Adwokat, Starszy Prawnik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Bartosz Rytel

Bartosz Rytel

Junior Associate, Aplikant adwokacki, DWF Poland

Piotr Zimmerman

Piotr Zimmerman

Starszy Partner, Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij