Zmiany w przepisach AML i praktyczne aspekty ich wdrożenia

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Tagi: AML | KYC | CFT | SINF | PEP | CRBR | UBO

Data: 14-15.04.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 16.03-15.04.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Nowelizacja ustawy AML, dyrektywa AML VI i ustawa o SINF - jakich zmian należy się spodziewać?

 • Rozszerzenie katalogowania w CRBR - kto powinien zgłaszać informację do CRBR?
 • Obowiązki AML dla VASP (przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem walutami cyfrowymi)
 • Zmiany dot. obrotu walutami wirtualnymi
 • Nowa ustawa o SINF – aspekty praktyczne
 • Zakres PEPów 

Artur Napora-Rutkowski
Deutsche Bank Polska

10:45

Przerwa

11:00

Sposoby ustalania i poszukiwania beneficjentów po nowelizacji AML

 • Jak poprawnie zidentyfikować UBO, zakres danych, które banki będą musiały pozyskiwać w tym aktualizacja tych danych.
 • Zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego wynikające ze znowelizowanej ustawy AML
 • Konieczność sporządzenia uzasadnienia dla wskazania członka zarządu klienta jako beneficjenta rzeczywistego
 • Niezależne i wiarygodne źródła, które mogą stanowić podstawę do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

12:30

Przerwa

13:15

Identyfikacja i weryfikacja klienta nieobecnego (digital onboarding)

 • Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji
 • Analizy przypadków odmowy nawiązania relacji z klientem przy pomocy wideoweryfikacji
 • Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa podczas potwierdzania tożsamości klienta nieobecnego
 • Mechanizmy kontrolne wynikające z wytycznych KNF

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

14:30

Outsourcing procesów AML

 • Outsourcing AML a outsourcing sektorowy – relacja przepisów ustawy AML/CFT w stosunku do ustaw regulujących działalność instytucji obowiązanych
 • Zakres przedmiotowy outsourcingu AML
 • Zasady outsourcingu procesów AML na rynku bankowym oraz płatniczym

Michał Synowiec
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:45

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Środki bezpieczeństwa finansowego

 • Kiedy możliwe jest odstąpienie od ich stosowania a kiedy ich powierzenie?
 • Jakie są uproszczone a jakie wzmożone środki bezpieczeństwa?
 • Przyjęcie podejścia typu risk-based approach w stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane

Aleksandra Bańkowska
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

10:45

Przerwa

11:00

Ocena ryzyka klienta AML – jakie czynniki należy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy dokonać aktualizacji ryzyka?

 • Zmiana w zakresie klientów wysokiego ryzyka - wpływ ryzyka transakcyjnego na ryzyko KYC, jakie wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego powinny zastosować instytucje?

Andrzej Lanc
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

12:30

Przerwa

13:15

Jak powinien wyglądać skuteczny system kontroli wewnętrznej w obszarze AML?

dr Damian Tokarczyk
Raczkowski

14:45

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obowiązki wynikające z dostosowania się do wymogów dyrektywy AML stanowiły i w dalszym ciągu stanowią nie lada wyzwanie dla sektora finansowego, generując nowe niewiadome wynikające ze złożoności całego procesu.

Prace nad nowelizacją Ustawy AML są już na bardzo zaawansowanym etapie legislacyjnym dlatego też, rynek finansowy musi przygotować się do kolejnych zmian m.in. w obszarze: wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, obowiązku weryfikacji informacji w CRBR oraz czy też stosowania mechanizmów ograniczenie ryzyka związanego z transakcją z państwem trzecim wysokiego ryzyka.

W dalszym ciągu wątpliwości interpretacyjne budzą kwestie związane z weryfikacją klientów, a także wdrażaniem mechanizmów kontrolnych dotyczących wideoweryfikacji.

Na naszej konferencji będą mieli Państwo okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami zgłaszania i udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych, zaktualizować wiedzę dotyczącą identyfikacji i weryfikacji klienta nieobecnego a także zdobyć niezbędne informacje w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

 • Banki
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Domy maklerskie
 • Zakłady ubezpieczeń
 • Instytucje płatnicze

Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • AML
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • Compliance
 • Audytu i kontroli wewnętrznej
 • Nadzoru
 • Ryzyka Operacyjnego
 • Kontrolingu
 • Monitoringu zgodności

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zmiany w przepisach AML i praktyczne aspekty ich wdrożenia „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 15.03.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 15.03.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.04.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zmiany w przepisach AML i praktyczne aspekty ich wdrożenia (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Adwokat, Partner, PwC Legal

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

dr Michał Synowiec

dr Michał Synowiec

Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Artur Napora-Rutkowski

Artur Napora-Rutkowski

Dyrektor Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Deutsche Bank Polska

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Andrzej Lanc

Andrzej Lanc

AML Officer, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij