Akademia dyplomacji i komunikacji w biznesie

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 19.03.2019 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wprowadzenie do szkolenia

 • Protokół dyplomatyczny, etykieta biznesu a etykieta towarzyska
 • Różnice kulturowe – etykieta w kontaktach międzynarodowych
 • Cztery fundamentalne zasady savoir-vivre
 • Precedencja – reguły ustalania pierwszeństwa
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Etykieta biznesowa – pierwszy kontakt i dobre wrażenie

 • Formy powitań stosowane w biznesie międzynarodowym
 • Rodzaje uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Przedstawienie osób z uwzględnianiem precedencji
 • Prawidłowy i nieprawidłowy kontakt wzrokowy
 • Zasady wymiany wizytówek w różnych kulturach – kiedy, komu i jak oraz przyjęcie wizytówki
 • Networking – eleganckie nawiązywanie nowych znajomości
13:10

Przerwa na lunch

13:45

Etykieta biznesowa – spotkania z klientem

 • Podejmowanie gości z kraju i zagranicy na własnym terenie (gabinet, salka konferencyjna)
 • Spotkanie u klienta – gość z klasą
 • Zajmowanie miejsc przy stole konferencyjnym
 • Poczęstunek w biurze – kiedy, co i jak podawać
 • Zasady zachowania w windzie, na korytarzu, w szatni, na schodach
 • Podróż służbowa samochodem - hierarchia miejsc
 • Biznesowe spotkania w restauracji
 • Sztuka komunikacji elektronicznej
 • Telefoniczny savoir-vivre – kompendium korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych, telekonferencje
 • Netykieta – sztuka korespondencji elektronicznej
 • Najczęstsze faux-pas w komunikacji elektronicznej. Czego warto unikać?
15:30

Przerwa kawowa

15:45

Dress Code – międzynarodowe standardy wizerunku w biznesie

 • ABC damskiej i męskiej elegancji biurowej
 • Dobór stroju do różnych okazji służbowych
 • Złodzieje profesjonalnego wizerunku kobiet
 • Najczęstsze faux pas w męskim stroju
 • Uniwersalny język dress code’u (skróty stosowane na zaproszeniach)
17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Jako uczestnik szkolenia:

 • Poszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre
 • Zdobycie praktycznej wiedzy jak zrobić dobre wrażanie, dobierając właściwy strój do okazji biznesowej
 • Wyeliminowanie skrępowania, niepewności i tremy podczas oficjalnych spotkań
 • Nabycie swobody i pewności siebie w kontaktach interpersonalnych
 • Zdobycie wiedzy jak radzić sobie w trudnych lub niekomfortowych sytuacjach

Cele szkolenia:

Uzyskanie i umiejętne posługiwanie się praktyczną wiedzą i umiejętności związanych ze współczesnymi regułami savoir-vivru biznesowego.

Metody szkoleniowe:

 • interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną,
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych,
 • praca w grupach,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • moderowane dyskusje.

Szkolenie kierowane do:

 • Osób reprezentujących firmę na zewnątrz
 • Kadry kierowniczej, menagerów
 • Handlowców, doradców klientów
 • Osób chcących budować swój profesjonalny wizerunek

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Akademia dyplomacji i komunikacji w biznesie „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 26.02.2019 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 26.02.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.03.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akademia dyplomacji i komunikacji w biznesie (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener profesjonalnego wizerunku

Partnerzy