Najczęstsze nieprawidłowości rozliczeń energii elektrycznej i gazu

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 11.12.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Monika
Bogdał

Podstawowe zasady rozliczania odbiorców

 • Kwalifikacja do grup taryfowych
 • Rozbieżności między grupami taryfowymi OSD i sprzedawcy energii elektrycznej i gazu
 • Definiowanie okresu rozliczeniowego na gruncie umowy, zmiana okresów rozliczeniowych w czasie jej trwania,
 • Skutki detaryfikacji na rynku gazu
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Monika
Bogdał

Fakturowanie w procesie zmiany sprzedawcy

 • Rozliczenia końcowe – termin rozliczenia odbiorcy, forma rozliczenia, możliwe nieprawidłowości
 • Problem podwójnego fakturowania – kilka równocześnie obowiązujących umów sprzedaży, korekty na rynku bilansującym
12:00
av

Monika
Bogdał

av

Nina
Kuśnierkiewicz

Reklamacje odbiorców i zasady korygowania rozliczeń

 • Wpływ braku odczytów na jakość fakturowania
 • Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji odbiorców na sposób rozliczenia umów sprzedaży i kompleksowych
 • Sposób i termin korygowania rozliczeń, skutki dla windykacji i wstrzymania dostaw
13:30

Przerwa na lunch

14:30
av

Monika
Bogdał

av

Nina
Kuśnierkiewicz

Zasady rozliczeń między sprzedawcą i operatorem

 • Zasady przekazywania danych rozliczeniowych – rozliczenie na podstawie odczytu Klienta
 • Rozliczenia bilansowania handlowego
 • Reklamacje GUD i GUDk
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zasady rozliczania odbiorców
 • Fakturowanie w procesie zmiany sprzedawcy
 • Reklamacje odbiorców i zasady korygowania rozliczeń
 • Zasady rozliczeń między sprzedawcą i operatorem

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Sprzedaż energii elektrycznej i gazu idzie w parze z kontrolą ich zużycia. W praktyce spółki energetyczne borykają się z licznymi problemami w zakresie rozliczeń energii elektrycznej i gazu. W ostatnich latach odbiorcy końcowi coraz częściej dokonują zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, co skutkuje licznymi problemami spółek w zakresie rozliczeń odbiorców końcowych, pojawia się również problem podwójnego fakturowania. Dodatkowo w dobie rosnącej świadomości klienta, spółki odnotowują liczne reklamacje, których rozpatrzenie kończy się licznymi korektami rozliczeń.
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, podczas którego skupimy się na najczęstszych nieprawidłowościach rozliczeń energii elektrycznej i gazu z którymi borykają się sprzedawcy i operatorzy w sektorze energetycznym.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów spółek dystrybucyjnych i sprzedaży z sektora energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Rozliczeń
 • Sprzedaży
 • Handlowych
 • Obrotu Energią Elektryczną i Gazem
 • Obsługi zgłoszeń Specjalnych
 • Energetycznych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Najczęstsze nieprawidłowości rozliczeń energii elektrycznej i gazu „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 20.11.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 20.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Najczęstsze nieprawidłowości rozliczeń energii elektrycznej i gazu (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Monika Bogdał

Ekspert rynku energii

avatar

Nina Kuśnierkiewicz

Prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.

Partnerzy

sare-logo capital24tv_logo logo-cire