Przywództwo sytuacyjne Kena Blancharda

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 22.05.2019 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zapoznanie się, przedstawienie programu, celów. Kontrakt. Wprowadzenie do koncepcji K. Blancharda

 • Przywództwo sytuacyjne – wprowadzenie do koncepcji, omówienie działań przywódczych w odniesieniu do zróżnicowanego zespołu pracowników
 • „Życie” pracownika – czyli etapy rozwoju pracownika wg kryteriów kompetencji i motywacji
 • Kluczowe zadania menedżerskie na poszczególnych etapach „życia” pracownika
 • Ćwiczenie umiejętności dopasowania stylu zarządzania do potrzeb pracowników – case studies
11:45

Przerwa kawowa

12:00

Autodiagnoza stosowania stylów zarządzania

 • Omówienie wyników testu – zbadanie obszarów rozwoju własnych kompetencji – elastyczność stylu
 • Określenie efektywnych stylów zarządzania w stosunku do poszczególnych osób w zespołach Uczestników
13:30

Przerwa na lunch

14:00

Droga - od nowicjusza do eksperta

 • Zasady wyznaczania celów i zadań – rozwijanie poprzez działanie. Sposoby na rozwój kompetencji – kosztowe i bezkosztowe – bank pomysłów
 • Dyskusja na temat wyników badania Polska Mapa Motywacji  w odniesieniu do pracy w organizacjach Uczestników
 • Dostosowanie działań liderskich do potrzeb pracowników
15:30

Podsumowanie i plany rozwojowe

 • Podsumowanie szkolenia
 • Zaplanowane działań rozwojowych – własnych i w kontekście zespołu
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zarządzanie ludźmi to sztuka. Najprościej by było, gdyby zawsze i na każdego działało to samo. Ale – od dawna już to wiadomo – tak nie jest
 • Dużą umiejętnością menedżera jest dopasowanie stylu działania do potrzeb pracownika, definiowanych jako poziom jego kompetencji i motywacji. O tym mówi zarządzanie sytuacyjne Kena Blancharda – jedna z najlepszych teorii zarządzania, bo uwzględniająca różne etapy rozwoju pracownika
 • W tym szkoleniu przybliżę na czym polega zarządzanie sytuacyjne, a także w jaki sposób dostosowywać działania menedżerskie do pracownika, aby były efektywne. Opowiem też o dwóch najczęstszych błędach, jakie menedżerowie popełniają kierując ludźmi

Celem tego szkolenia jest poszerzenie świadomości lidera, jak dopasowywać styl działania do potrzeb i poziomu kompetencji pracowników.

To szkolenie jest dla ciebie jeśli chcesz:

 • poznać koncepcję zarządzania sytuacyjnego, co ono oznacza
 • dowiedzieć się, jak dostosowywać działania do indywidualnych potrzeb pracowników wynikających z ich poziomu kompetencji i zaangażowania
 • dowiedzieć się, jak rozwijać kompetencje pracowników poprzez efektywne kontraktowanie celów
 • poznać wachlarz innych możliwych działań (zarówno płatnych, jak i bezpłatnych) rozwijających kompetencje
 • dowiedzieć się, jak wzmacniać zaangażowanie pracowników
 • poznać największe motywatory polskich pracowników (wyniki przekrojowych badań)

Metody szkoleniowe:

 • Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu interaktywnego
 • Praca indywidualna i w podgrupach
 • Lekcja video na platformie kursów online SEDNO

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przywództwo sytuacyjne Kena Blancharda „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 26.04.2019 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 26.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przywództwo sytuacyjne Kena Blancharda (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Agnieszka Sowińska-Wróbel

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Partnerzy