Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym - eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Prawo, Doradztwo

Tagi: wykonawcy budowlani | budowlanka | prawo budowlane

Data: 08-09.06.2020r.

Cena:
2195 zł/os. > 09.05-09.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Rejestracja na platformę szkoleniową

9:30

Należyta konstrukcja i zabezpieczenie umów o roboty budowlane

 • Przepisy prawne regulujące zawieranie umów o roboty budowlane
 • Prawidłowa struktura umowy o roboty budowlane
 • Przedmiot umowy o roboty budowlane: dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia wraz z uwzględnieniem Nowelizacji Prawa Budowlanego
 • Obowiązki stron umowy o roboty budowlane
 • Termin realizacji umowy o roboty budowlane: daty kluczowe dla realizacji projektu oraz ich znaczenie w kontrakcie budowlanym
 • Zasady przejęcia robót w umowie o roboty budowlane i ich znaczenie z punktu widzenia biegu gwarancji
 • Wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane: cena kontraktowa i zasady płatności
dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering
11:00

Przerwa

11:30

Skuteczne sposoby zabezpieczenia umów pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego - eliminacja ryzyk, wpływ pandemii na zabezpieczenia

 • Jakie roszczenia zabezpieczamy w umowach GW, umowach z podwykonawcami, umowach o prace projektowe
 • Rodzaje zabezpieczeń (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, kwoty zatrzymane, kaucja) i które wybrać
 • Klauzule umowne w sprawie zabezpieczeń,
 • Procedury korzystania z zabezpieczeń,
 • Wpływ pandemii na poszczególne zabezpieczenia
Andrzej Lulka

Andrzej Lulka

Radca prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy
13:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:00

Rejestracja na platformę szkoleniową 

9:15

Kary umowne i skuteczne dochodzenie roszczeń 

 • Praktyczne aspekty rozliczania i dochodzenia kar umownych w umowach budowlanych w świetle orzecznictw 
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji – ujęcie praktyczne i procesowe
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji kryzysu, klauzula “siły wyższej”
Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

Radca Prawny, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni
11:00

Przerwa

11:30

Możliwości ograniczeń zatorów płatniczych i utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie

 • Podsumowanie doświadczeń po wejściu w życie Ustawy o Ograniczeniu Zatorów Płatniczych
 • Legal due dilligence: audyt prawny przedsiębiorstwa w kontekście kondycji prawnej i handlowej
 • Identyfikacja możliwości pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego
  • Formy finansowania zewnętrznego (kredyty bankowe, fundusze inwestycyjne, emisje obligacji, crowdfunding)
 • Prawidłowe zawieranie umów z kontrahentami ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności zabezpieczeń wykonania zobowiązań
Rafał Trzeciakowski

Rafał Trzeciakowski

Radca prawny, Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
13:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czego się dowiesz?
Proces realizacji inwestycji budowlanej jest niezwykle trudnym, kosztownym i obarczonym wieloma ryzykami przedsięwzięciem. Przedsiębiorcy realizujący inwestycję już przed jej rozpoczęciem powinni zabezpieczyć się na wszelkie ewentualności, w sposób możliwie jak najskuteczniejszy. Należy liczyć się z ewentualnym brakiem terminowych płatności ze strony kontrahenta, wzrostem cen materiałów budowlanych, czy odpowiedzialnością za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji. Aktualnie problemem jest również upadłość lub restrukturyzacja firmy, z którą mamy podpisaną umowę. Warsztat, na który Państwa zapraszamy skierowany jest typowo do wykonawców i stworzono ją po to, by była odpowiedzią na Państwa problemy.


Co zyskasz?
Wiedzę w zakresie

 • Eliminacji ryzyk, wpływu pandemii na zabezpieczenia
 • Należytej konstrukcji i zabezpieczeń umów o roboty budowlane
 • Kar umownych i skutecznego dochodzenia roszczeń
 • Możliwości ograniczeń zatorów płatniczych i utrzymania płynności finansowej w przedsiębiorstwie

Techniczne szczegóły szkolenia
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym - eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 2 195 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym - eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Andrzej Lulka

Andrzej Lulka

Radca prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

Owner, MKREngieering, rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy

Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

Radca Prawny, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Rafał Trzeciakowski

Rafał Trzeciakowski

Radca prawny, Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij