Social Selling i Personal Branding, czyli LinkedIn & Slideshare Marketing. Jak to robić skutecznie?

Grupa tematyczna:
Marketing i sprzedaż

Data: 20.03.2018 r.

Cena: 995 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Kilka słów wstępu o LinkedIn

 • Historia, którą powinien znać każdy użytkownik serwisu
 • Miejsce LinkedIna w świecie social media
 • Jak korzystać z podstawowych pojęć i statystyk – specyfikacja serwisu
 • Dla kogo LinkedIn – czyli grupy docelowe
10:00

Przerwa kawowa

10:15

Personal branding na LinkedIn – budowanie marki osobistej od podstaw

 • Po co budujemy markę osobistą – cele, zalety i korzyści
 • Co to znaczy personal branding – jak odróżnić laika od profesjonalnego użytkownika?
 • Krok po kroku do własnej marki. Jak to zrobić od początku do końca – opracowanie strategii
 • Networking na LinkedIn
 • Case studies
11:30

W grupie raźniej – czyli dlaczego nie warto być osobną jednostką na LinkedIn

 • Korzystanie z dobrodziejstw grup – jak dołączyć i jak dobierać odpowiednie grupy?
 • Wady i zalety bycia administratorem grupy
 • Zasady – pisane i niepisane - jak za nimi nadążać?
 • Networking za pośrednictwem grup na LinkedIn
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Profil firmowy, czyli nie samą marką osobistą człowiek żyje

 • Dlaczego nie wystarczy tylko profil osobisty, korzyści z korzystania z konta firmowego
 • Company Profile na LinkedIn krok po kroku
 • Showcase Page – czyli dodatkowe funkcjonalności, które sprawią, że staniesz się profesjonalny i zorganizowany
 • Wszystko zrobione, więc jak zbadać czy działa? - mierzenie efektywności działań na LinkedIn
 • Case studies
14:30

Profil firmowy na Slideshare

 • Geneza Slideshare
 • Cele i strategia budowania profilu firmowego na Slideshare
 • Potencjał biznesowy Slideshare
 • Case studies
15:00

Content marketing na LinkedIn

 • Tworzenie treści, które będą efektywnie docierać do grupy docelowej
 • LinkedIn Pulse – specyfika i możliwości wykorzystania
 • Case studies
15:30

Reklama na LinkedIn

 • Najbardziej efektywne sposoby wykorzystania LinkedIn
 • Formaty reklamowe na LinkedIn
 • Optymalizacja reklam na LinkedIn
 • Case studies
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Narzędzia do budowania marki osobistej i firmowej na LinkedIn
 • LinkedIn Pulse i Slideshare jako istotne elementy wzmacniania wizerunku eksperta
 • Potencjał marketingowy i sprzedażowy grup na LinkedIn
 • Content marketing na LinkedIn – jak tworzyć treści, które angażują odbiorców
 • Reklamy na LinkedIn – od ustawień po efekty

Podczas szkolenia przekażemy wskazówki i odpowiedzi na pytania:

 • Jakie działania są efektywne na LinkedIn i Slideshare?
 • Czym jest Showcase Page i dlaczego może ułatwić promocję wieloproduktowego biznesu?
 • Jak weryfikować skuteczność swoich działań na LinkedIn?
 • Na które funkcje LinkedIn należy zwrócić szczególną uwagę, by budować wizerunek eksperta i sprzedawać?
 • Dlaczego reklamy na LinkedIn są najciekawszą formą promocji, szczególnie w branży b2b?

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i marketingu odpowiedzialnych za politykę komunikacji online, pracowników działów marketingu, PR i project managerów poszukujących inspiracji, kierowników i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedaż, jak również managerów korporacyjnych, handlowców i przedstawicieli działów HR.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Social Selling i Personal Branding, czyli LinkedIn & Slideshare Marketing. Jak to robić skutecznie? „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 27.02.2018 r.

  2. 1 195 zł + 23% VAT po 27.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Social Selling i Personal Branding, czyli LinkedIn & Slideshare Marketing. Jak to robić skutecznie? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Dagmara Pakulska

Trener, konsultant i publicysta w zakresie szeroko pojętego e-marketingu

Partnerzy